FHF rundskriv 17-2017: Lønnsoppgjøret for folkehøgskoler tilsluttet Virke

Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2017. Rammen for lønnsoppgjøret ble 2.4%. De sentrale tilleggene skal utbetales fra 1. juli.

Til           (vær vennlig å videresende til:)
ATT:       Lokallagsleder/lokallaget av FHF
Rektor, ass. rektor/inspektør

Kopi:     Utvalgene
Vår ref.: 36/17/A 1.08
Oslo, 22.06.2017
 

FHF-rundskriv 17/2017

Lønnsoppgjøret for folkehøgskoler tilsluttet Virke

Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2017. Rammen for lønnsoppgjøret ble 2.4%. De sentrale tilleggene skal utbetales fra 1. juli. Dette er en måned tidligere enn det som ble avtalt i forhandlingene i fjor vår. Det er i tillegg avsatt 0,9 prosent til lokale forhandlinger. De lokale lønnstilleggene har virkningsdato 1. august 2017.

De sentrale lønnstilleggene i 2017 varier mellom stillingsgrupper og ansiennitet og beløpene er de samme som framkommer i lønnstabellene som ble forhandlet fram i fjor vår.

En ramme på 2,4 prosent innebærer sentrale lønnstillegg i år på i gjennomsnitt 2 prosent.  I tillegg kommer lønnstillegg gjennom potten på 0,9 prosent som er avsatt til lokale forhandlinger.

Fra protokollen

1. Forhandlingsgrunnlag

Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandtingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen 1. avtaleår.
Dersom partene ikke blir enige ved forhandlinger, kan partene si opp overenskomsten innen 14 dager etter at forhandlingene er avsluttet og med 14 dagers varsel, med utløp tidligst 1. mai 2017.
Partene avgjør selv hvordan de skal godkjenne forhandlingsresultatet eller et meklingsforslag.
Forhandlingene er gjennomført etter samme forhandtingsordning som tidligere. Det har vært opprettet et engere utvalg bestående av 4+4 representanter.
Partene meddelte at de anbefalte forhandlingsresultatet.

2. Iverksetting av oppgjøret

Partene er enige om at svarfrist settes til 21. juni 2017 kl 16:00.
For øvrig gjelder følgende:

  • Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtaksdagen med mindre fratreden skyldes pensjonering.
  • Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtaksdato.

3. Årlig lønnsregulering av stillinger som får sin lønn forhandlet lokalt

Forhandlinger gjennomføres innen 1. oktober 2017. Virkningsdato for lønnsendringer er 1. mai 2017, med mindre partene lokalt kommer tit enighet om annen dato.

III. LANDSOVERENSKOMSIT FOR UTDANNING

ØKONOMI 2017

Sentrale tillegg
Det gis sentrale lønnstillegga pr. 1.7.2017 som følger: Se vedlegg 1.
Gjelder ansatte med stilling i kap. 4 pkt. 4.2.2 og pkt. 4.3

Tillegg til ledere
Tillegg til ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering gis et lønnstillegg på 2,0 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2017. Virkningsdato er 1.7.2017.
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. 1.7.2017

Lokale forhandlinger
For ansatte omfattet av Landsoverenskomsten avsettes det til lokale forhandlinger 0,9 % pr.1.8.2017. Forhandlingene gjennomføres innen 31.10.2017. Ankefristen settes til 14.11.2017.

Lønnstillegg pr. 1. juli 2017.

Tilleggene i tabellen (se vedlegg for hele rundskrivet inkludert tabeller) gis i sin helhet på toppen av den enkelte arbeidstakers lønn.

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                           Knut Simble
leder                                             generalsekretær

Kalender