FHF rundskriv 20 2017: Innspill til forhandlingene om nye særavtaler

Særavtalene som regulerer arbeidstid for lærerne i folkehøgskolen skal etter planen reforhandles med Virke og KS denne høsten. Det trenger vi lokallagenes hjelp til.

 

Til           (vær vennlig å videresende til:)
ATT:       Lokallagsleder/lokallaget av FHF
Rektor, ass. rektor/inspektør

Kopi:     Utvalgene

Vår ref.: 40/17/A 1.08
Oslo, 29.08.2017

FHF-rundskriv 20/2017

Innspill til forhandlingene om nye særavtaler

Særavtalene som regulerer arbeidstid for lærerne i folkehøgskolen skal etter planen reforhandles med Virke og KS denne høsten. Det trenger vi lokallagenes hjelp til.

Vi ønsker en god prosess både lokalt og sentralt slik at forhandlingene om nye særavtaler blir grundig forberedt. Forbundsstyret er derfor svært interessert i å vite hva medlemmene mener om arbeidstidsavtalen – om hvordan og hva i dagens ordning som fungerer, og hva som eventuelt kan forbedres, for at dere skal kunne gjøre en best mulig jobb med elevene.

Et sentralt punkt for Folkehøgskoleforbundet er å ha sentrale kollektive arbeidstidsavtaler som bidrar til relativt like vilkår for skolene og ansatte til å kunne arbeide på og drive folkehøgskoler på best mulig måte for alle parter, samtidig som avtalen verner mot for høy arbeidsbelastning, sikrer at den enkelte lærer disponerer tid til eget for- og etterarbeid og faglige ajourføring.

Hva er viktig å bevare – og hva er eventuelt viktig å endre?

Vi oppfordrer derfor medlemmer og lokallag så snart som mulig og før tillitsvalgtkonferansen 19.-21. september, å drøfte disse tre sentrale spørsmålene:

  1. a) Hva er det viktigste å bevare i arbeidshverdagen, for at du og dine kolleger skal kunne gjøre en god jobb?
    b) Hva er eventuelt viktigst å endre?
  2. Hva er det viktigst for lokallaget å prioritere som krav inn i forhandlingene om særavtalen som
    regulerer arbeidstidsordning i folkehøgskolen? Begrunn gjerne prioriteringene.
  3. a) Hva kan eller bør reguleres i en sentral avtale?
    b) Hva kan med fordel reguleres i en lokal avtale?

Begrunn gjerne synspunktene!

Du finner nåværende særavtale for Virkeskoler her: https://www.frilyntfolkehogskole.no/sites/f/folkehogskolene.net/files/5f3cb0871ae562c0b570d127aaee90d4.pdf
Du finner nåværende særavtale for KS (fylkes- og kommunalt eide folkehøgskoler) her: https://www2.utdanningsforbundet.no/upload/Protokoll%20SFS%202214%20S%C3%A6ravtalen%20prolongeres.pdf%20434877_1_1.PDF

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                          Knut Simble
leder                                                            generalsekretær

Kalender