FHF rundskriv 5-2017: Innplassering i undervisningsstilling

Sekretariatet får en del henvendelser om hvordan lærere uten godkjent pedagogisk utdanning skal innplasseres – avlønnes.

 

Til

Tillitsvalgte i Folkehøgskoleforbundet

Kopi til: Rektor

 

Vår ref.: 8 /17/A 1.08                                                                                                  

Oslo,13.02.2017

 

FHF-rundskriv 5/2017

 

Innplassering i undervisningsstilling

Sekretariatet får en del henvendelser om hvordan lærere uten godkjent pedagogisk utdanning skal innplasseres – avlønnes.

Lærernes kompetanselønnsystem er nedfelt i vedlegg 1 i Overenskomst for utdanning for skoler som er medlemmer i Virke og i vedlegg 6 i Hovedtariffavtalen for skoler på KS-området.

Forutsatt at kravene til pedagogisk og faglig kompetanse er fylt, jfr. Forskrift til opplæringsloven kapitel 14, skal lærere innplasseres i stillingskoden ut fra antall studiepoeng og nivå på utdanningen. Lærere som ikke fyller kompetansekravene skal innplasseres i lærerstillingskode «lærer uten godkjent utdanning.» Lærere som ikke har PPU, men som fyller de faglige kravene for tilsetting i undervisningsstilling, har krav på lønn som om de fyller kravene til pedagogisk kompetanse. Dette gjelder i de tilfeller skolens styret finner at den aktuelle lærer har de nødvendige pedagogiske forutsetninger og erfaring for å kunne bli tilsatt jfr. Forskrift til folkehøgskoleloven § 15. Øvrige lærere uten godkjent utdanning lønnsinnplasseres ut fra en konkret vurdering av kompetanse og kvalifikasjoner – dog ikke lavere enn fagarbeider.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                     Knut Simble
forbundsleder                     generalsekretær

Kalender