FHF-rundskriv 1/2023: Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

Solidaritetsfondet ble av Landsmøtet 2021 vedtatt avviklet. Fondet fases ut ved å lyse ut midler årlig inntil det er tomt. Bærekraft skal fortsatt være en forutsetning for tildeling.

Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet – til orientering og kunngjøring, evt. ved oppslag. Styret har gitt utfyllende prioriteringer knyttet til årets utlysning (jfr. pkt. 6 i vedtektene for fondet), og disse er som følger:

Søknader som knytter sine prosjekter opp mot bærekraft vil bli prioritert i tildeling av midler fra Solidaritetsfondet.

I tillegg vil styret oppfordre skolene til å tenke stort, og søke om støtte til prosjekter som gjerne kan gå over flere år.

Det vil i år deles ut inntil NOK 269.629 fra fondet totalt, som er gjenstående beløp i fondet.

 

Søknad sendes til FHF ved angelina@folkehogskole.no. Søknadsfrist 6. februar 2023.

 

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                   generalsekretær

 

Utlysing av midlar frå Solidaritetsfondet

Med dette lysast det ut NOK 269.629,- frå Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet.

 

Vedtekter for Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

(Pr 3.6.2015)

 1. Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet er bygd opp av midlar frå eit ekstra påslag på medlemskontingenten med 0,05% etter eit landsmøtevedtak i 1999.

 

 1. Midlane frå fondet skal nyttast til å støtte internasjonale solidaritetstiltak.

 

 1. Prosjekt der folkehøgskolar er, eller vil bli direkte engasjert, skal prioriterast.  Ved vurderinga bør det også leggjast vekt på om prosjektet omfattar engasjement frå fleire skolar.

 

 1. Styret i Folkehøgskoleforbundet er styre for fondet.

 

 1. Søknad om midlar skal innehalde

– Presentasjon av prosjektet

– Opplysningar om korleis midlane er tenkte brukt

– Opplysning om kven som er ansvarleg for at midlane blir nytta etter føresetnadene

 

 1. Styret kan gi utfyllande prioriteringar av midlar frå fondet.

 

 1. Etter at midlane er nytta skal rapport og dokumentasjon om bruken, og
  med underteikning av rektor, sendast Folkehøgskoleforbundet innan mars
  påfølgande år. Ved manglande eller mangelfull rapportering kan midlane
  krevjast betalt tilbake til fondet.

 

 1. Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet kan endre desse vedtektene.

 

Søknadsfrist: Kunngjerast i rundskriv frå Folkehøgskoleforbundet kvart år.

Søknad for solidaritetsmidlar 2023 må sendast til Folkehøgskoleforbundet ved: angelina@folkehogskole.no innan 6. februar 2023.

Kunngjering av tildeling vil skje medio februar 2023.

Kalender