FHF-rundskriv 12/2023: Mellomoppgjøret i KS – kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler

Mellomoppgjøret i KS – kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler

Partene kom til enighet i lønnsoppgjøret 29. april 2023. I år er det et mellomoppgjør, det betyr at det kun er forhandlet om lønn. Rammen for oppgjøret er på 5,4 %. Det er ikke avsatt midler til lokal pott i år, men det er avtalt at det skal avsettes midler til lokale lønnsforhandlinger i 2024.

Sentrale tillegg til arbeidstakere omfattet av HTA kapittel 4

De sentrale tilleggene legges i sin helhet på den enkeltes grunnlønn med virkning fra 1.5.2023. Se tabell. Arbeidstakere som ligger over laveste utregnet årslønn, og arbeidstakere med mer enn 16 års ansiennitet, skal også ha sentralt tillegg.

Stillingsgrupper Sentrale lønnstillegg – pr. 1.5.2023
0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Gruppe 1 Stillinger uten særskilt krav til utdanning 26 300 26 300 26 300 26 300 26 300 26 300 26 300
Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger 26 300 26 300 26 300 26 300 27 000
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 26 300 26 300 26 300 26 300 27 000
Gruppe 2 Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 26 300 26 300 26 300 26 700 31 200
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 26 300 26 300 26 300 28 200 33 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning 27 000 27 300 28 000 37 000 37 500
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 28 300 29 700 35 000 38 000 42 000
Lektor med tilleggsutdanning 29 300 29 700 35 000 40 000 43 000

Sentralt lønnstillegg til ledere i HTA kapittel 4

Ledere gis et generelt lønnstillegg på 5,7 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2023. Grunnlønn er arbeidstakers faktiske lønn, og inkluderer tidligere gitte lokale tillegg, kompetansetillegg o.l. Virkningsdato er 1.5.2023.

Se ny  tabell for Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. 1. mai 2023 på siste side.

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                               Angelina K. Christiansen
leder                                                                             generalsekretær

 

Vedlegg: Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. 1. mai 2023

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet per 1.5.2023:

Stillingsgrupper Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. 1.5.2023
  Garanti- lønn 2 år Ans.tillegg 4 år Ans.tillegg 6 år Ans.tillegg 8 år Ans.tillegg 10 år Ans.tillegg 16 år Ans.tillegg
Gruppe 1 Stillinger uten særskilt krav til utdanning Tillegg for ans. 351 200 6 500 2 800 3 000 8 100 46 300 39 800
Laveste årslønn 357 700 360 500 363 500 371 600 417 900 457 700
Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger Tillegg for ans. 415 300 4 200 11 400 43 800 12 600
Laveste årslønn 419 500 430 900 474 700 487 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning Tillegg for ans. 437 300 4 200 11 400 41 800 13 700
Laveste årslønn 441 500 452 900 494 700 508 400
Gruppe 2 Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning Tillegg for ans. 485 400 10 200 10 200 50 800 12 500
Laveste årslønn 495 600 505 800 556 600 569 100
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning Tillegg for ans. 526 400 10 300 20 200 24 200 17 800
Laveste årslønn 536 700 556 900 581 100 598 900
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning Tillegg for ans. 562 000 5 400 13 100 28 700 45 500
Laveste årslønn 567 400 580 500 609 200 654 700
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad Tillegg for ans. 592 100 6 900 10 500 34 200 65 900
Laveste årslønn 599 000 609 500 643 700 709 600
Lektor med tilleggsutdanning Tillegg for ans. 611 600 5 900 13 300 34 200 76 000
Laveste årslønn 617 500 630 800 665 000 741 000

 

Merknad: Ansiennitetstillegget legges i sin helhet til den enkeltes årslønn.

Kalender