FHF-rundskriv 23/2023: Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

FHF-rundskriv 23/2023: Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

Solidaritetsfondet ble av Landsmøtet 2021 vedtatt avviklet. Fondet fases ut ved å lyse ut midler årlig
inntil det er tomt. Bærekraft skal fortsatt være en forutsetning for tildeling.

Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet – til orientering og kunngjøring, evt. ved
oppslag. Styret har gitt utfyllende prioriteringer knyttet til årets utlysning (jfr. pkt. 6 i vedtektene for
fondet), og disse er som følger:

Søknader som knytter sine prosjekter opp mot bærekraft vil bli prioritert i tildeling av midler fra
Solidaritetsfondet.

Det vil i år deles ut inntil NOK 67.629 fra fondet totalt, som er gjenstående beløp i fondet.
Søknad sendes til FHF ved angelina@folkehogskole.no. Søknadsfrist 6. februar 2024.

Med beste hilsen
Einar Opsvik                   Angelina K. Christiansen
leder                                 generalsekretær

 

Utlysing av midlar frå Solidaritetsfondet

Med dette lysast det ut NOK 67.629,- frå Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet.

Vedtekter for Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

(Pr 3.6.2015)

1. Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet er bygd opp av midlar frå eit ekstra påslag
på medlemskontingenten med 0,05% etter eit landsmøtevedtak i 1999.

2. Midlane frå fondet skal nyttast til å støtte internasjonale solidaritetstiltak.

3. Prosjekt der folkehøgskolar er, eller vil bli direkte engasjert, skal prioriterast. Ved
vurderinga bør det også leggjast vekt på om prosjektet omfattar engasjement frå fleire
skolar.

4. Styret i Folkehøgskoleforbundet er styre for fondet.

5. Søknad om midlar skal innehalde
– Presentasjon av prosjektet
– Opplysningar om korleis midlane er tenkte brukt
– Opplysning om kven som er ansvarleg for at midlane blir nytta etter føresetnadene

6. Styret kan gi utfyllande prioriteringar av midlar frå fondet.

7. Etter at midlane er nytta skal rapport og dokumentasjon om bruken, og
med underteikning av rektor, sendast Folkehøgskoleforbundet innan mars
påfølgande år. Ved manglande eller mangelfull rapportering kan midlane
krevjast betalt tilbake til fondet.

8. Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet kan endre desse vedtektene.
Søknadsfrist: Kunngjerast i rundskriv frå Folkehøgskoleforbundet kvart år.

Søknad for solidaritetsmidlar 2024 må sendast til Folkehøgskoleforbundet ved:
angelina@folkehogskole.no innan 6. februar 2024.

Kunngjering av tildeling vil skje i slutten av februar 2024

Kalender