FHF-rundskriv 3/2022: Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen

Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen

Vedlagt følger utlysing av midler fra Folkehøgskoleforbundets Stipend og forskningsfond – til orientering og kunngjøring.

Det vil i år deles ut inntil kr. 15.000 fra fondet til folkehøgskolerelatert forskning.

Se neste side for vilkår. Du søker ved å sende en e-post til angelina@folkehogskole.no med en beskrivelse av forskningsprosjektet, og av hva stipendet eventuelt skal brukes til.

Søknadsfrist 6. mars 2023.

 

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                   generalsekretær

 

Utdrag statutter for Folkehøgskoleforbundets Stipend og forskningsfond

«Forskningsfondet» ble opprettet av landsmøtet i 1998, med det formål å øke interessen i pedagogiske miljøer for folkehøgskolerelevant forskning. Fondet skulle kunne tildele stipend til personer som ville arbeide på mastergradsnivå med ulike sider ved folkehøgskolen, både pedagogiske og historiske.

Det vil årlig overføres inntil kr. 60.000 til Stipend og forskningsfondet, dersom det er rom for dette i regnskapet ved årsoppgjør. 2/3 av årlig innskutt kapital til fondet kan etter søknad gis som stipend.

Styret i FHF er styre for fondet og utarbeider nærmere retningslinjer.

Regler for stipend til forskning

Fondet har til formål å initiere og støtte forskning som er relatert til norsk folkehøgskole.

Stipend fra fondet skal lyses ut, og gå til personer som i sin forskning vil arbeide med ulike sider ved folkehøgskolen, både pedagogiske og historiske. Forskningen skal ha et praktisk siktemål, ved bl.a. å vise til områder der det er behov for kompetanseutvikling i relasjon til annen voksenopplæringsteori.

  • Midler fra fondet kan deles ut en gang i året.
  • Det skal vanligvis gis kun ett stipend.
  • Folkehøgskoleforbundet skal ha tre eksemplarer av forskningsrapporten til sitt eget kompetansearbeid. 
Kalender