FHF-rundskriv 4/2023: Innkalling til landsmøte 31. mai – 2. juni 2023

Innkalling til landsmøte 31. mai  – 2. juni 2023

Det innkalles til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Sogndal folkehøgskule 31. mai – 2. juni 2023.

Landsmøtet i 2017 vedtok følgende ordning for tildeling av delegater (vedtekter §8.2):

8.2    Landsmøtet er sett saman av delegatar vald av lokallaga og forbundsstyret med vararepresentantar, til saman maksimalt 60 delegatar etter følgjande ordning:

  • Kvart lokallag melder på representantar i prioritert rekkefølge innan frist satt av styret.
  • Desse har krav på full dekning av reise- og opphaldsutgifter etter rimelegaste alternativ:
  • Første innstilte frå alle lokallaga
  • Styret med vararepresentantar
  • Dernest andre innstilte frå lokallaga, etter fallande medlemstal til det maksimalt er 60 delegatar.
  • Dersom det framleis er ledige plasser, tredje innstilte frå lokallaga etter fallande medlemstal og så frametter til det er maksimalt 60 delegatar.
  • Resultatet meldes lokallaga utan opphald.

Lokallagenes frist for å melde inn ønskede delegater, i prioriterte rekkefølge, er 1. mars.

Sekretariatet vil tildele delegatsplasser etter § 8.2, og melde resultatet tilbake til lokallaget medio mars.

Delegatene har krav på fri med lønn for å delta på landsmøtet jfr. § 3-5 i KS Hovedavtalen og § 3.2 i Tillegget til Hovedavtalen i Landsoverenskomst for utdanning. Folkehøgskolerådet dekker eventuelle utgifter til vikar for de valgte delegater etter innsendte krav fra skolene.

For andre medlemmer som ønsker å delta på landsmøtet dekkes ikke utgifter av FHF sentralt.

Fremlegg om endring av vedtektene må meldes senest innen 6. februar.

Eventuelt andre saker som lokallaget ønsker skal tas opp på landsmøtet må meldes senest 31. mars.

Program og sakspapirer for landsmøtet vil bli sendt ut i slutten av april måned.

 

 

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                    generalsekretær

Kalender