FHF-rundskriv 6/2023 (oppdatert): Fellesskolering om Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Fellesskolering om Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Dette er en oppdatert versjon av rundskriv 6/2023, som ble utsendt 13.02.2023. Virke har sendt ut invitasjon til fellesskolering til rektorene, med oppfordring til å avtale med sine tillitsvalgte hvilken dag de skal delta på. Dere kan velge mellom tre ulike dager, 20. mars, 21. mars eller 2. mai.

Det er som lovet lagt opp til at skolene kan delta med fire hver, to fra arbeidsgiversiden og to tillitsvalgte. Fristen for påmelding var 17. februar, så de som ikke er påmeldt ennå må gjøre det snartest.

INFORMASJONEN FRA VIRKE OM FELLESSKOLERINGEN

 13. desember 2022 ble det enighet om ny revidert Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen gjeldende for perioden 1. januar 2023 – 31. desember 2024. I tillegg ble partene enige om fellesopplæring i etterkant av forhandlingene.

Partene i avtalen er Virke på den ene siden og Creo, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen FO, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Tjenestemannslag, Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet på den andre siden. Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag er representert gjennom Utdanningsforbundet.

Med dette inviteres de lokale parter – rektorer og tillitsvalgte i folkehøgskolene – til fellesopplæring i den nye særavtalen.

Formålet vil være å sikre en grundig gjennomgang av særavtalens bestemmelser slik at dere kan gjennomføre gode lokale prosesser når de lokale arbeidstidsavtalene skal evalueres og forhandles. Det legges opp til dialog, aktiv deltakelse og gruppearbeid.

Det er planlagt en dagskonferanse som gjennomføres tre ganger.

Tid: 20. mars, 21. mars eller 2. mai kl. 10.00–17.00

Sted: Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen

Det kan delta inntil fire representanter fra hver skole (to fra arbeidsgiversiden og to tillitsvalgte). Alle deltakere fra den enkelte skole må delta på den samme dagskonferansen. Rektor oppfordres til å ta kontakt med de tillitsvalgte og avklare deltakelse og dato.

Konferansen er gratis og dokumenterte reiseutgifter refunderes i etterkant av konferansen.

Fristen for påmelding er fredag 17. februar.

 

PROGRAM

09.30: Ankomst og lett servering

10.00: Åpning og presentasjon

10.30: Gjennomgang av den nye avtalen

11.30: Pause

11.45: Det gode samarbeidet – Intensjoner og forventninger

12.15: Gruppearbeid 1

13.00: Lunsj

13.45: Gruppearbeid 1 fortsetter

14.15: Gjennomgang av gruppearbeid

15.15: Pause og ettermiddagsservering

15.45: Gruppearbeid 2

16.30: Gjennomgang av gruppearbeid

16.45: Avrunding og vel hjem

 

Medvirkende

Ann Torunn Tallaksen, Hovedorganisasjonen Virke

Stine Karlsen, Hovedorganisasjonen Virke

Ottar Næsje, Rønningen Folkehøgskole

Jon Krognes, Toneheim Folkehøgskole

Bjørn Sævareid, Utdanningsforbundet

Chris Gøran Holstad, Skolenes landsforbund

Angelina Christiansen, Folkehøgskoleforbundet

Andreas Melberg, Noregs Kristelege Høgskolelag

 

 

 

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                      generalsekretær

Kalender