FHF-rundskriv 17/2023: Ny Særavtale for undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler

Den 29. juni var det forhandlinger med KS om SFS 2214 Undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler. Partene kom til enighet om ny særavtale for perioden 01.01.2023 – 31.12.2024.

Det er gjort noen endringer, den mest synlige er endret nummereringen, som vi håper vil gjøre det lettere å orientere seg i avtalen. Det er gjort endringer i livsfasetiltak, som trer i kraft fra neste skoleår. Da får også lærere med første yrkesår i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler rett til å få redusert undervisning med inntil 6 %.

Sats for ulempetillegget er økt til kr. 29.500 med virkningsdato fra 1. januar 2023.

Partene er enige om at det skal vurderes om det er behov for ytterligere endringer, og har avtalt å utrede dette i forkant av neste reforhandling. Utdrag fra protokollen:

«SFS 22 14 har i all hovedsak vært uendret siden 2008. Folkehøgskolene er i utvikling, og partene er enige om at det er behov for en grundigere vurdering av hele arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler.

 De sentrale parter ber de lokale parter evaluere egen lokal arbeidstidsavtale. De sentrale parter vil legge disse evalueringene til grunn ved reforhandling av avtalen høsten 2024.»

Dere finner ny særavtale og protokoll for forhandlingene vedlagt.

 

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                               Angelina K. Christiansen
leder                                                                                                 generalsekretær

Kalender