NF-rundskriv 17 – 2004 Hovudtariffoppgjeret 2004 i KS-området – resultat

Dette skrivet er i utgangspunktet bare aktuelt for IKV-medlemmer på fylkeskommunale/kommunale folkehøgskolar, men vi er kjent med at somme private folkehøgskolane ennå nyttar kommunal tariff for IKV-personalet.  Derfor blir dette sendt ut til alle.

Utdrag av resultatet: 

Generelle tillegg: 

·         Det gis et generelt tillegg på kr. 6.000 per 01.05. 2004 til alle stillinger som omfattes av kap 4. Tillegget er inkludert i minstelønnshevingene (det gis mao først).·         Per 01.01.2005 gis det ytterligere et generelt tillegg på kr. 1.000,- til alle stillinger som omfattes av kap 4. Tillegget er inkludert i minstelønnshevingene (det gis mao først). 

Minstelønn: 

·         For stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdanning, er minstelønnen hevet til 196 000 kr., økende til 234 000 kr. etter ti år. Minstelønnen etter ti år økes til 240 000 per 01.01.2005.·         For fagarbeiderstillinger er minstelønnen hevet til kr.221 800, økende til kr. 249 000 etter ti år. Minstelønnen etter ti år økes til 255 000 per 01.01.2005·         For stillinger med krav om høgskoleutdanning, er minstelønnen hevet til kr.257 900, økende til kr. 287 000 etter ti år. Minstelønnen etter ti år økes til 293 000 per 01.01.2005.·         For stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialistutdanning, er minstelønnen hevet til kr.278 600, økende til kr. 310 000 etter ti år. Minstelønnen etter ti år økes til 316 000 per 01.01.2005. 

For høgskolestillingene er det nå lagt inn sentralt fastsatte ansiennitetsopprykk etter 4 og 8 år, på samme måte som for de to laveste rammene.

 

Lokale forhandlinger: 

·         Det avsettes en pott på 0,9 % (0,6 % på årsbasis ) til lokale forhandlinger per 01.05. 2004. Som ledd i innfasingen av undervisningspersonalet, skal undervisningspersonalets stillinger ha en pro rata andel av potten ved de lokale forhandlingene per  01.05.2004.KS vil foreslå for forhandlingssammenslutningene at de lokale forhandlingene sluttføres innen 01.10 2004, med frist for å anke den 15.10.2004. 

Fellesbestemmelsene:

Endringene i fellesbestemmelsene består i det vesentlige av tilpasninger for undervisningspersonalet (i grunn- og v.g. skole) til ulike bestemmelser.

Lørdags- og søndagstillegget, § 5, pkt. 5.2 , er øket med kr. 5,-, til kr. 23,- per arbeidet time.

       *** Her følgjer nytt oppsett over minstelønn for stillingar i kap 4B.  Vi reknar med at alle våre aktuelle medlemsgrupper er plasserte her: 

 

Gruppe

 Kap 4 B

Minstelønn
0 år 4 år 8 år 10 år 10 år1.1.2005
Stillingar utan særskilt krav om utdanning  196 000  201 000  211 000  234 000  240 000
Stillingar med krav om fagbrev/tilsvarande utdanningsnivå  221 800  226 800  231 800  249 000  255 000
Stillinger med krav om høgskoleutdanning  257 900  262 900  267 900  287 000  293 000
Stillinger med krav om høgskoleutd. med ytterligere spesialutdanning  278 600  283 600  288 600  310 000  316 000

   Lokale forhandlingarFylkeskommunane/kommunane begynner ved desse tider førebuingane for dei lokaleforhandlingane.  Dersom de ikkje har høyrt noko, kan det hende det ikkje er sendt ut informasjon, men tillitsvalte for aktuelle IKV-medlemmer, bør undersøke dette med rektor. Trykt utgåve av Hovudtariffavtalen i KS-områdetDenne vil bli sendt ut til tillitsvalte ved dei 10 fylkeskommunale/kommunale skolane.  Dersom andre treng avtalen, ber vi om å få melding  Til sist seier vi oss leie for at denne informasjonen ikkje vart sendt ut tidlegare.  Med helsingfor NORSK FOLKEHØGSKOLELAG  Dag Wollebæk /s/dagleg leiar

Kalender