NF-rundskriv 18 – 2004 Rus i folkehøgskolen. Tilbud om kurs

Kurstilbod – rusproblem i folkehøgskolen Åsane folkehøgskole tilbyr igjen eit kurs om rusproblem i folkehøgskolen, eit tema som alle som arbeider i skoleslaget vårt har kjennskap til og meiningar om. Målgruppa er alle som arbeider i folkehøgskolen, men kanskje ha særleg interesse for lærarar og internatleiarar.

Kurset blir arrangert i samarbeid med NF og NKF og går 16. – 18. november i Bergen.

 

Vedlagt følgjer nokre eksemplar av programmet.

 

Vi oppmodar skolen til å gjera tilbodet kjent for dei tilsette og leggje forholda til rette for deltaking frå interesserte medarbeidarar.

 

Dette er eit viktig tema som alle skolane stadig blir utfordra på – som blir møtt med ulike strategiar – og som vi vil ha nytte av å drøfte saman med medarbeidarar frå andre skolar og med representantar for andre grupper som har erfaring med å takle rusproblem.

 

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

Mai-Evy Bakken /s/                                   Dag Wollebæk

leiar                                                          dagleg leiar

Kalender