NF-rundskriv 19 – 2004 Nordplus Voksen

Nordisk utveksling av lærarar og/eller elever, studieopphald, - er det noko for din skule? "Nordplus Voksen" kan gi økonomisk støtte.   Nordplus Voksen er Nordisk Ministerråds mobilitets- og nettverksprogram for læring for vaksne.  

Under Nordplus Voksen kan ein søkje om tilskot til følgjande aktivitetstypar:

A. Mobilitet

 

B. Tematiske nettverksprosjekt

 

C. Utviklingsprosjekt

 

D. Kartleggingsprosjekt

 

Neste søknadsfrist for mobilitetsprosjekt er 1. oktober 2004.

 

På heimesidene til organisasjonen Cirius (www.ciriusonline.dk) står følgjande om dette programmet:

 

«Mobilitet – Tilskud til uddannelses- og praktikophold.

Den første projekttype er mobilitet. Her kan man søge om tilskud til dækning af rejse- og opholdsudgifter som led i forberedelse af samarbejde eller til udveksling af undervisere og deltagere i voksenundervisningen.

 

Man kan søge om tilskud til tre typer af ophold:

 

• forberedende møder

 

• efteruddannelse, studieophold og undervisningsophold for undervisere

 

• udveksling af deltagere i voksenundervisning og folkeoplysning.

 

Der kan opnås tilskud til rejser mellem lande og selvstyreområder. I forbindelse med forberedende møder for undervisere kan der tillige opnås tilskud til rejser inden for samme land eller selvstyreområde på mere end 500 km.

 

Tilskuddet beregnes ud fra standardbeløb for rejse og ophold på baggrund af oplysninger om destinationer og opholdenes varighed.

 

Forberedende møder

Sigtet med de forberedende møder er at understøtte forberedelsen og udarbejdelsen af projekter og ansøgninger til Nordplus Voksen programmets øvrige projekttyper. Der kan søges om tilskud til deltagelse i fælles møder mellem organisationer hvor det er formålet at udveksle viden og erfaring, afklare samarbejdsmuligheder og forberede konkrete projekter og ansøgninger.

 

Ansøgning om tilskud til deltagelse i forberedende møder indsendes af mødets værtsorganisation på vegne af de deltagende organisationer sammen med aftaleerklæringer fra disse. Samme kreds af organisationer kan almindeligvis søge om tilskud til op til 2 forberedende møder af normalt 3 dages varighed inklusiv rejse, og med deltagelse af én person pr organisation.

 

Efteruddannelse, studieophold og undervisningsophold

Der kan endvidere søges om tilskud til underviseres og andre læringsanvarliges deltagelse i organiserede efteruddannelseskurser samt til studiebesøg og undervisningsophold hos andre nordiske organisationer.

 

Sigtet med disse udvekslinger er at styrke samarbejdet mellem nordiske organisationer inden for voksnes læring og bidrage til udveksling af viden og erfaring mellem disse. Opholdene er normalt ikke kortere end 5 fulde arbejdsdage, og der gives høj prioritet til længerevarende ophold i samme organisation.

 

Ansøgning om tilskud til disse ophold indsendes af den afsendende organisation på vegne af den enkelte deltager sammen med en samarbejdserklæring fra den modtagende organisation.

 

Udveksling af deltagere i voksenundervisning og folkeoplysning

Endelig kan man under Nordplus Voksen søge om tilskud til rejse og ophold til udveksling af deltagere i folkeoplysning og voksenundervisning mellem nordiske institutioner og organisationer. Der kan søges om tilskud til udveksling af deltagere inden for alle dele af voksenundervisningen og folkeoplysningen, fx som led i daghøjskoleforløb, voksenuddannelsesforløb, højskoleforløb eller efteruddannelse på virksomheder og i foreninger. Udvekslinger på tværs af forskellige typer organisationer vil have høj prioritet.

Sigtet med udvekslingerne er at styrke samarbejdet og erfaringsudvekslingen mellem nordiske folkeoplysnings- og voksenuddannelsesorganisationer, og der kan søges om tilskud til udveksling mellem flere organisationer.

Ansøgningen indsendes af den koordinerende organisation sammen med samarbejdserklæringer fra de øvrige deltagende organisationer.

 

Ansøgningsrunder og frister

Man kan søge om tilskud til uddannelses- og praktikophold to gange om året, mens man kan søge om netværks-, udviklings- og kortlægningsprojekter én gang om året.

 

Kommende ansøgningsrunder med frister annonceres på Ciriusonline og i Cirius´ nyhedsbrev, der udkommer én gang om måneden i trykt version og hver 14. dag elektronisk.

 

Der er årligt 8 mio danske kroner til rådighed for alle projekttyper.»

                                                     

                                         ***

 

Om ein norsk folkehøgskule vil søkje om midlar, ta kontakt med

Norges Forskingsråd, Postboks 2700 St.Hanshaugen. NO-0131 Oslo. Tlf. 22037000

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

Mai-Evy Bakken /s/

leiar

Kalender