NF-rundskriv 8 – 2004 Ettersending – sakspapir landsmøtet

Vedlagt følgjer:

 

Til sak 5:

– Årsmelding 2002 for Folkehøgskolane sin utviklingsstrategi (FUS)

 

– Årsmelding 2003 for Folkehøgskolerådet

 

Til sak 6:

– Rekneskap for 2002 og 2003

 

– Revisjonsmeldingar

 

Til sak 7:

– Framlegg til revidert budsjett 2004 og rammebudsjett 2005

 

– Til orientering: mellomrekneskap NF/IF

 

 

Vel møtt!

 

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

Mai-Evy Bakken            Dag Wollebæk

leiar                              dagleg leiar

Kalender