NF-rundskriv 1 – 2005 Støtte frå NF til dei flodbølgjeramma

Vi ønskjer oss stadig eit godt nytt år! Styret i Norsk Folkehøgskolelag har vedtatt å sende kr 50.000,- til støttearbeidet for dei katastroferamma i Søraust-Asia

Summen representerer i overkant av 100 kroner pr. medlem.

Vi vil be om at lokal tillitsvalt gjør dette kjent for medlemmene.

 

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

Mai-Evy Bakken                       Dag Wollebæk

leiar                                         dagleg leiar

Kalender