NF-rundskriv 11 – 2005 Vegen vidare -konklusjoner etter PU-seminaret 18.-19. april

Vegen vidare - konklusjonar etter PU-seminaret 18.-19.april  PU-seminaret i Oslo samla om lag 60 deltakarar. Det vart arbeidd med både organisasjonsform og innhald i PU-arbeidet. (Sjå materiale som vart sendt ut til alle skolar og lokallag i forkant av seminaret, samt oppsummering som følgjer vedlagt) 

På siste dag av seminaret vart det trekt nokre konklusjonar som vil vere førande for korleis PU-gruppa arbeider vidare med tanke på PU-søknad for 2006.

Det vart også gitt signal om korleis ein bør arbeide på sikt for å legge til rette for best mulig bruk av midlane som vert løyvd over statsbudsjettet. Konklusjonane og oversikt over prioriterte prosjekt som vart drøfta på seminaret følgjer dette rundskrivet.

Den største endringa for dei neste to åra er at skolar, nettverk av skolar, regionar og/eller distrikt i større grad enn tidlegare vert utfordra til å tenkje eigne utvikingsprosjekt og søkje om midlar på eige initiativ. Det vil vidare bli lyst ut ein min. 50% stilling som koordinator med tilsetting 01.01.2006.

 

Det er viktig at de i etterarbeidsveka set av tid til å drøfte og konkretisere eventuelle prosjekt.

Dersom din skole på eige initiativ eller som part i eit nettverk, ein region eller distrikt vil søkje om PU-midlar for 2006 vil PU-gruppa ha ei førebels melding om dette, med ein stipulert søknadssum, innan 1. juli.

Dette for at PU-gruppa skal kunne søkje om dei midlane som skal gå til felles koordinator og felles prosjekt i 2006.

(Endeleg søknadsfrist til Folkehøgskolerådet er 1. nov.)

 

NB!

Når det gjeld kurs for nytilsette 2005-2006 vil dette bli vurdert i høve til søknad for 2006 og arbeidd vidare med av den som vert tilsett i koordinatorstillinga.

 

Lykke til med skoleavslutningane!

 

Med beste helsing

PU-gruppa,

Erling Tvedten, Øyvind Brandt, Gry Husum, Mette Aanderaa, Dag Wollebæk, Mai-Evy Bakken

 

To vedlegg:

 1. – 1. konklusjonar frå PU-seminaret
 2.  

 3. – Oppsummering frå verkstadgruppene

 

VEDLEGG I

Konklusjonar frå PU-seminaret:

”Med bakgrunn i gjenomførte SWOT-analyser, drøftinger og gruppearbeid på seminaret skal PU-gruppa arbeide videre på følgende grunnlag:

 Beslutninger: 

 •  Det tilsettes, på frilynt side, en utviklingsleder/koordinator for PU-arbeidet i min. 50 % fra og med 01.01.2006. Lønnsmidler dekkes gjennom administrasjonspott til planlagte felles PU-prosjekter.
 • Det opprettes ei styringsgruppe for utvikingsleder/koordinator som sikrer eierforhold til PU-arbeidet. Sammensettinga av denne styringsgruppa må vi komme tilbake til høsten 2005.
 • Skoler, distrikt, nettverk og regioner har ansvar for å konkretisere lokale, aktuelle prosjekt og søke om midler direkte til Folkehøgskolerådet. Det er viktig å få inn kvalitativt gode prosjektsøknader. PU-gruppa ønsker tilbakemelding om aktuelle lokale/desentraliserte prosjekt innen 1. juli 2005. Dette for å kunne vurdere det endelige volum på PU-søknad til sentrale, felles utviklingsprosjekter. 
 • Denne modellen er foreløpig for en toårsperiode.

 

Intensjoner:

Seminaret konkluderte i tillegg at det skal arbeides langs to mulige linjer framover:

 • Primært: Det skal arbeides for å komme fram til en løsning med felles Utviklingsmedarbeider i 100 % for de to folkehøgskolegreinene. Om, og eventuelt når dette lykkes, må det vurderes opprettelse av ei egen styringsgruppe for PU-arbeidet, i tillegg til Folkehøgskolerådet som i dag sitter med ansvaret for søknader, retningslinjer for og fordeling av midler. NB! NF/IF oppfordres til straks å ta kontakt med NKF/IKF for å drøfte dette.
 • Sekundært: Frilynt grein bør vurdere å få opprettet en stilling i 100 % til å ta seg av pedagogisk utviklingsarbeid, eventuelt kombinert med andre nødvendige arbeidsoppgaver i sekretariatet. Stillingen kan være finansiert gjennom 50 % over PU-midlene og 50 % ved økte innbetalinger fra skolene. (En slik løsning og finansieringsplan må drøftes og eventuelt vedtas i formelle fora)

 

 

VEDLEGG II

PRIORITERTE PROSJEKTER UNDER PU-SEMINARET.

Emne

Hva

målsetting

målgruppe

organisering

1. Synliggjøring av det felles folkehøgskolemessige, idé, profil

Identifisering av hva som er felles, ideologidebatt m/utgangspunkt i praksis på skolene

Økt ansvar for idesida i fhsk.

Rektorer som ansvarlige for idédebatt, men også andre tilsette på skolene

Sentralt organisert

2.

Bevare kurs som er bra

+ nye

a)kurs for nytilsatte

b)kurs for ledere/ped. Ledelse

c) kurs i informasjon

d)kurs for IKV

a) ulike fagkurs

b)kurs i prosjektarbeid

c kurs i/forståing av/samtale med ungdom

d)økonomistyring

pedagogikk

Obligatorisk?

Noen av disse vil være av felles interesse og kan org. Sentralt.

Andre kan mer være erfaringsbaserte og egner seg for lokalt initierte prosjekt(nettverk, distrikt, region)

3. Styrke det sosialpedagogiske, internatet som en del av ped.

– den gode samtalen

– konfliktene gir oss muligheter

– veiledning – gode rutiner

– plikter/rettigheter

– metoder

Øke livskvaliteten for elever og tilsatte

-danning

-sosial kompetanse

4. Nye fellesfag

Utvikle og styrke fellesfaga/aktiviteter/opplevelser. Finne gode felles tema. Hvordan involvere flere fra personalet?

Utvikle metoder i forhold til gruppestørrelse, og tema (timeplan -ressursbruk)

Pedagogisk personale

Administrasjon

Regionalt, erfaringsutveksling/

nettverk

Initiativ: koordinator/andre

5. Fhsk. som aktør i sitt nærmiljø

Metoder for innretting og tilrettelegging av samarbeid med lokalt miljø

Tydeliggjøre skolens profil og tiltak for økt lokalt kulturliv

Personalet i fhsk.

Enkeltskoler i nettverk over ett år

Lokalt organisasjonsliv

Aktører innafor kunst/kultur

(se tildelingsbrev), t.t.t.

6.

Utfordringene fra Unni Berge

 1. – miljø/utvikling
 2. – menneskerettigheter
 3. – demokrati/deltagelse

Bevisstgjøring av folkehøgskolens idegrunnlag, konkret på følgende tema:

– miljø – konsekvens

– fattigdom – rettferdig handel

-demokrati – solidaritet med undertrykte folk, ute/heime

Historie/faktakunnskap -konflikthåndtering

Konkretisering:

 1. – få vekk engangsemballasje
 2. – rettferdig handel
 3. – økologiske produkter
 4. – gjenbruk/revidering av virkelighet
 5. – fokus på forbruk på studieturer
 6. – transport

Bli en foregangsinstitusjon på miljø – demokrati, solidaritet – menneskerettigheter

Bli synlige

Tilsatte og elever

Fast tema på distriktsmøter

Kurs på skolenivå

Sentrale kurs m. forplikt. Mål

Samarbeid på nordisk nivå, FN, Amnesty

   

Kalender