NF-rundskriv 15 – 2005 Landsmøtet 2005 -økonomiske forhold

Landsmøtet – økonomiske forhold  På førespurnad minner vi om dei økonomiske vilkåra for reise og deltaking på landsmøtet.   

Reisedekking

Reise blir normalt dekt for inntil 2 personar pr. lokallag i tillegg til sentrale tillitsvalte, distriktsleiarar og medlemmer av råd og utval. Billegaste reisemåte.

Utgifter til flyreise blir bare dekt frå Nord-Norge dersom ikkje fly blir billegare enn rimelegaste annan offentleg kommunikasjon.

Satsar for bil: 1 pers: kr 1,-, 2 pers: kr 2,-, deretter kr 0,50 pr pers.

 

Opphald

Dersom det ikkje gjort anna avtale, gjer lokallaga opp med skolen for sine deltakarar. Betalinga skjer enten kontant under møtet eller over giro rett etter møtet.

 

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

Dag Wollebæk

dagleg leiar

Kalender