NF-rundskriv 19 – 2005 Mellomoppgjøret i HSH-området

Dette skrivet gjeld bare for skolar som er medlem av HSH, men går til dei andre til orientering.

Mellomoppgjøret i HSH-området ”Høyskoler og undervisning”

 

HSH og organisasjonane har hatt forhandlingar om mellomoppgjøret pr. 1. mai 2005. Som venta vart avtalen ein kopi av avtalen i Staten, dvs. plassering av alle eitt lønnstrinn over plasseringa før 1. mai samstundes som A-tabellen vart justert frå lønnstrinn 1 – 36.

 

Vi viser derfor til Samnemnda-info om oppgjøret i staten som vart sendt ut 3. mai. Denne vil da gjelde også for IKV-personalet på HSH-skolane.

 

Her var også vedlagt den justerte lønnstabellen.

 

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

Dag Wollebæk

dagleg leiar

Kalender