NF-rundskriv 2 – 2005 Innkalling til Landsmøte i NF 2005

Det blir med dette kalla inn til landsmøte i Norsk Folkehøgskolelag på Ringerike Folkehøgskole 24. – 26. mai 2005. Møtet blir avslutta med festprogram 26. mai. Avreise etter frukost 27. mai.

Alle medlemmer i NF vil etterkvart få program/invitasjon til møte med nærare detaljar.

 

Etter vedtektene skal saker som skal opp på landsmøtet vera meldt til styret 2 månader før møtet, det vil seia 24. mars. Det vil seia at dei må liggje føre i sekretariatet ved utgangen av påskeferien.

 

Evt. framlegg til endring av vedtektene til NF skal vera meldt 4 månader før møtet. Styret skal ha møte 31. januar. Det vil vera tidsnok om eventuelle endringsframlegg ligg føre til da.

 

***

 

Vi minner elles om at utkast til nytt program for NF er sendt ut med høyringsfrist 14. januar

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

 

Mai-Evy Bakken        Dag Wollebæk

leiar                          dagleg leiar

Kalender