NF-rundskriv 21 – 2005 PU-leder stillingsutlysning

Stilling ledig som pedagogisk utviklingsleder Etter konferansen i Oslo 18. og 19. april om det framtidige felles pedagogiske utviklingsarbeidet har arbeidsgruppen hatt oppfølgingsmøte d. 7. juni.

På møtet ble det enighet om å etablere en første styringsgruppe bestående av to oppnevnt av IF og to fra NF med vara, samt tidligere hovedkoordinartor i FUS. Styrene i IF og NF vil vedta instruks for styringsgruppa.

 

Det ble også enighet om å lyse etter pedagogisk utviklingsleder med søknadsfrist 1. september og tiltredelse så raskt som mulig og senest 1. januar 2006. Vi viser i øvrig til utlysningsteksten under, som vi ber om blir gjort kjent blant de tilsatte.

 

Utlysningen vil også komme i Aftenposten 4. og 7. august og i Utdanning midt i august, samt ligge på finn.no, utdanning.ws og hjemmesidene til IF og NF.

 

 

Med beste hilsen

 

Lars Sigve Meling          Erling O. Tvedten       Mette Aanderaa

Gry Husum                    Dag Wollebæk           Øyvind Brandt /s/

 

Vedlegg: Utlysing ledig stilling som pedagogisk utviklingsleder i folkehøgskolen

 

Til oppslag

 

Frilynt folkehøgskole er inne i en spennende utvikling og representerer mer enn 800 medarbeidere og mellom 3500-4000 elever pr år. Norsk Folkehøgskolelag og Informasjonskonoret for folkehøgskolen samarbeider om det felles pedagogiske utviklingsarbeidet blant de 47 frilynte folkehøgskolene i Norge.

 

Det pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole omorganiseres og vi søker derfor etter

 

 

PEDAGOGISK UTVIKLINGSLEDER

 

 

Tilsetningsformen vil være engasjement i 50-80 % i 2 år med mulighet for forlengelse/fast tilsetting etter perioden. Lønn etter avtale. Tiltredelse så tidlig som det lar seg gjøre for deg eller senest 1. januar 2006.

 

Det foreligger en foreløpig instruks for stillingen, men du vil ha stor mulighet for å påvirke organiseringen av arbeidet og stillingens innhold. Sentrale oppgaver vil likevel være:

 

– sammen med en styringsgruppe å etablere nyorganiseringen av det felles pedagogiske utviklingsarbeidet i norsk frilynt folkehøgskole,

– utarbeide utviklingsprogrammer for perioden og søke om midler for disse,

– ha ansvar for igangsetting og gjennomføring og rapportering av kurs/utviklingsforløp,

– koordinere og støtte skolenes egne utviklingsprogrammer etter behov,

– etablere og drifte erfaringsdatabase over utviklingsprogrammer og på andre måter gjøre erfaringer fra utviklingsprosjekter tilgjengelige.

 

 

Mer informasjon får du ved å kontakte:

Dag Wollebæk på tlf 91 88 26 70 eller

Øyvind Brandt på tlf 900 77 694,

sikrest fra 8. august.

 

 

Søknad med CV sendes helst elektronisk til: if@folkehogskole.no innen 1. september d.å.

 

Norsk Folkehøgskolelag – Informasjonskontoret for folkehøgskolen

Karl Johans gt 12 – 0154 Oslo – tlf 23 35 53 80

Kalender