NF-rundskriv 27 – 2005 Samarbeidsavtale mellom Utdanningsforbundet og Samnemnda for Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF).

Samarbeid mellom Utdanningsforbundet og Samnemnda for NF og NKF er ikke noe nytt. Som medlemmer i Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) samarbeidet Samnemnda med det daværende Lærerforbundet om lønnsforhandlinger i staten. Samnemnda for NF og NKF var også med i drøftinger i den prosessen som førte fram til at Norsk Lærerlag og Lærerforbundet sammen dannet Utdanningsforbundet fra og med 2002. Resultatet ble en samarbeidsavtale som styrket forhandlingssamarbeidet, og ga alle medlemmer i NF og NKF tilgang til medlemsfordeler i Utdanningsforbundet.

Siden den første avtalen ble inngått, er skoleverket flyttet fra statlig til kommunalt tariffområde (KS). Og fra 1. mai 2006 skal alle ansatte i de private folkehøgskolene avtale lønns- og arbeidsvilkår med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Fra samme dato flyttes pedagogisk personale i fylkes- og kommunalt eide folkehøgskoler til KS, der IKV-personalet på disse skolene allerede har sine avtaler.

 I denne nye situasjonen har Utdanningsforbundet, NF og NKF enda en gang utvidet samarbeidet gjennom en ny samarbeidsavtale, som gjelder fra 1. januar 2006. Dette er hovedpunktene i avtalen:

 

 Tariffavtaler for pedagogisk personale – dobbeltmedlemskap

 

Pedagogisk personale som er medlemmer i NF eller NKF blir i tariffsammenheng også regnet som medlemmer i Utdanningsforbundet.

 

I sentrale forhandlinger og i forhandlinger på fylkeskommunalt eller tilsvarende nivå, representerer Utdanningsforbundet de av Samnemndas medlemmer som har dobbeltmedlemskap. Disse medlemmene vil derfor være bundet av Utdanningsforbundets tariffmessige vedtak og tariffavtaler.

 

Samnemnda har møterett i de fora i Utdanningsforbundet som behandler tariffspørsmål. Samnemnda skal konsulteres før det blir satt fram krav i forhandlinger som også gjelder folkehøgskolen. Tillitsvalgte og tilsatte i NF og NKF kan etter avtale representere Utdanningsforbundet i forhandlinger.

 

Ved forhandlinger om avtalar som bare gjelder folkehøgskolen, skal krav som framsettes være formulert av eller godtatt av Samnemnda. Samnemnda skal også kunne vedta eller forkaste resultatet, likevel slik at ved eventuell streik må dette godkjennes av Utdanningsforbundet. Ved eventuell tvist skal Samnemnda bera kostnadene.

 

På skolenivå representerer tillitsvalgte for NF/NKF Utdanningsforbundet i forhandlinger, drøftinger og informasjonsmøter, hvis en ikke på skolen blir enige om noe annet.

 

Dobbeltmedlemmene får Utdanningsforbundets medlemsblad Utdanning.

 

Tariffavtaler for IKV-medlemmene

 

På de frilynte folkehøgskolene er disse tidligere inngått av NF, enten med HSH eller direkte med skolen. (Og NKF har gjort tilsvarende avtaler.) Fra 1. mai 2006 vil det være Samnemnda for NF og NKF som inngår en felles tariffavtale med HSH for både NF’s og NKF’s IKV-medlemmer i de private folkehøgskolene.

 

Medlemsfordeler

 

Alle medlemmer i NF vil som før kunne nyte godt av medlemstilbudene i Utdanningsforbundet. For mange er gode forsikringstilbud det viktigste. Men det er også tilbud om gode rabatter på strøm, telefoni, leiebil m.m. Oppdatert informasjon om dette vil alltid kunne finnes på Utdanningsforbundets nettsted: www.utdanningsforbundet.no under lenken ”medlemstilbud”. Nettstedet til NF vil også ha informasjon om dette.

 

NF består

 

Samarbeidsavtalen slår også fast at både NF og NKF fortsetter som selvstendige organisasjoner. Vi skal som før arbeide med idegrunnlaget og drive interessearbeid for skoleslaget. Vi skal være pådrivere og samarbeidspartnere for skolene i pedagogisk utviklingsarbeid og ellers arbeide for medlemmenes og skolenes beste.

 

Samarbeidet med Utdanningsforbundet gjelder først og fremst tarifforhandlingene og forberedelsene av dem. Medlemmene i NF skal, som før, tilhøre lokallaget av NF på sin skole. Alle spørsmål og henvendelser om medlemskapet, lønns- og arbeidslivsspørsmål eller annet, skal som før rettes til de tillitsvalgte eller til sekretariatet i NF.

 

 

Styret i Norsk Folkehøgskolelag er glad for at det gode samarbeidet med Utdanningsforbundet kan føres videre på denne måten. Vi tror det er med på sikre medlemmenes interesser i en endringstid for folkehøgskolen i Norge.

 

Med vennlig hilsen

 

Lars Sigve Meling /s./                Knut Simble/s/

leder                                         daglig leder

Kalender