NF-rundskriv 5 – 2005 SWOT-analyse på den enkelte skole

Takk for sist på rektormøtet i Stavanger sist uke!  På særmøtet i NF/IF onsdag 19. januar var viktigste sak det felles pedagogiske utviklingsarbeidet i framtida – det arbeidet som knytter seg til PU-midlene som Folkehøgskolerådet fordeler etter søknad.

Hittil har det felles PU-arbeidet vært kanalisert gjennom FUS. På rektormøtet i Stavanger ble det kort redegjort for historikken og lagt fram forslag til framdrift for å komme fram til fornyet innhold og organisering av det felles PU-arbeidet mellom skolene. Denne framdriftsplanen slutta alle seg til (se vedlagt framdriftsplan).

Likeså ble Gry Husum, rektor ved Romerike Folkehøgskole, enstemmig valgt til å sitte i arbeidsgruppa for prosjektet sammen med Mette Aanderaa (FUS), Mai-Evy Bakken (NF), Dag Wollebæk (NF), Erling Olav Tvedten (IF) og Øyvind Brandt (IF). Kirsten Paaby (Idébanken) er hentet inn som kompetanse utenifra.

På særmøtet startet vi også selve prosessen fram mot konferansen i Oslo d. 18. og 19. april om PU-arbeidet. Rektorene gjennomførte en SWOT-analyse av organiseringen av det felles PU-arbeidet nå (FUS) – og i framtida. Resultatet av analysen fikk Kirsten med seg hjem som ett av flere grunnlag til å planlegge selve konferansen d. 18. og 19. april.

 

På særmøtet i Stavanger ble det også gjort rede for behovet for en lokal SWOT-analyse på hver skole. Denne skal dreie seg om det pedagogiske utviklingsarbeidet ved egen skole, nå og i framtida – innhold og organisering. Hensikten er å kartlegge fellestrekk ved behovene mellom skolene. Dette gjøres ved at alle medarbeiderne på skolen hver og en fyller ut skjemaet og på den måten gir uttrykk for sine synspunkter inn mot gruppedelen. Etter behandlingen i gruppene skrives resultatet av avstemningen over de viktigste momentene under ”svakheter” og ”muligheter” på et A4-ark som sendes IF ved Øyvind Brandt (se vedlagte veiledning).

 

Resultatene av denne lokale SWOT-analysen utgjør dermed det andre viktige grunnlaget for planlegging av konferansen i april. For mer informasjon, veiledning og underlag til å gjennomføre analysen viser vi til vedleggene i denne sendingen.

 

Som det var tilslutning for i Stavanger, utfordres derfor og herved hver skole til å gjennomføre en lokal SWOT-analyse av PU-arbeid ved egen skole, nå og i framtida – innhold og organisering (se vedlegg) innen 18. februar.

 

Svarene sendes til IF, Karl Johans gt 12, 0154 Oslo, eller faks 23 35 53 80, som så sender disse videre samlet til Kirsten i Idébanken.

 

Enkelte skoler har kanskje allerede gjennomført denne kartleggingen/analysen, eller noe som ligger tett opp til denne, og kan derfor sende inn resultatet av denne.

 

Med vennlig hilsen

 

Dag Wollebæk /s/ og Øyvind Brandt /s/

 

 

Vedlegg :

-Framdriftsplan PU-prosessen, vedtatt i Stavanger 19.01.2005

-Om SWOT-analyse generelt

-SWOT-analyse-ark for kopiering

-Faser og regler i SWOT-analyse

-Veiledning til SWOT-analyse til den ansvarlige for gjennomføringen

Kalender