NF-rundskriv 1 – 2006 Norsk Folkehøgskolelag og Norsk Tjenestemannslag

LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL) har startet en egen folkehøgskoleavdeling. Målet er å organisere flere av de IKV-tilsatte i folkehøgskolene.

 NTL markedsfører seg for tiden aktivt overfor folkehøgskolene. Mange skoler har nylig fått tilsendt en invitasjon til kurs for ”tillitsvalgte ved folkehøgskolen” 6.-7. februar. E-posten er stilet til ”NTL-tillitsvalgt / IKV ansatte”.

 

At andre fagforeninger oppretter egne folkehøgskoleavdelinger er en ny situasjon. Norsk Folkehøgskolelag (NF) vil i denne omgang kommentere situasjonen slik overfor våre lokale tillitsvalgte:

 

NF har en grunnleggende respekt for den enkelte arbeidstakers frie rett til å organisere seg. NF’s eksistens bygger på, og er avhengig av, denne rettigheten.

NF har i over 25 år hatt IKV-ansatte ved de fleste av folkehøgskolene som medlemmer. I denne tiden har NF i samarbeid med NKF – og tariffavtaler med HSH (tidligere Apo) – hatt stor innvirkning på lønns- og arbeidsvilkårene for IKV-personalet. Gjennom dette arbeidet har det skjedd store forbedringer for de aller fleste medlemmene. Både lønn og andre arbeidsvilkår følger nå tariffavtalen i staten.

NF har som mål å ”arbeide for dei idear den frilynte folkehøgskolen byggjer på og fremje folkehøgskolen sin innverknad og plass i det norske samfunn”. PU-arbeid, etterutdanningskurs og mange andre tiltak er med å holde skolene aktuelle og framtidsretta, og holde debatten om verdigrunnlaget levende. De årlige landsmøtene, for alle medlemmer, er for mange et viktig bidrag her.

NF (og NKF) er som organisasjon(er) alene om å ha folkehøgskolenes politiske og økonomiske rammevilkår som et hovedarbeidsområde. Arbeidet med dette har vært, og er, viktig for å trygge arbeidsplassene på skolene våre.

NF samarbeider nært med IF om informasjons- og rekrutteringsarbeid for folkehøgskolene. Dette er også et bidrag til trygge arbeidsplasser.

NF har tatt konsekvensen av at man mer og mer ser på alle stillingsgruppene på en folkehøgskole som ett arbeidslag. Vi mener det er tjenlig at dette også kan synliggjøres ved at alle grupper ansatte kan være med i den samme fagorganisasjonen. Det kan være interessemotsetninger, men man kan ikke organisere seg ut av dem. De må i alle fall finne sin løsning innen dette arbeidslaget.

NF er en liten organisasjon. Men i folkehøgskolen er vi store. Og vi har inngående kjennskap til skoleslaget og de utfordringer som følger med å ha sitt arbeid der.

• Gjennom samarbeidsavtalen med Utdanningsforbundet har NF mange konkurransedyktige medlemsfordeler.

• Jo flere medlemmer fra alle stillingsgrupper vi får, jo mer representative blir NF. Og jo sterkere og mer innflytelsesrike vil vi være.

 

Oppsummering: NF arbeider både for medlemmenes og folkehøgskolenes interesser. Begge deler fremmer trygge, meningsfulle arbeidsplasser, med gode lønns- og arbeidsvilkår. NF vil styrke fellesskapet mellom alle tilsatte i skolene.

 

Vi mener dere som tillitsvalgte frimodig kan anbefale både å holde fast på medlemskap i NF, og å melde seg inn. Momentlisten ovenfor er ment å tydeliggjøre dette. Bruk den gjerne aktivt.

 

Der det er flere fagforeninger representert på samme arbeidsplass, er det et mål å etablere gode samarbeidsrutiner lokalt. NF vil bidra til det.

 

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger både på dette rundskrivet og om hvordan dere opplever denne situasjonen på skolene. Ta kontakt med sekretariatet!

 

Hilsen med ønske om fortsatt godt samarbeid i det nye året.

 

Lars Sigve Meling               Knut Simble

leder                                      daglig leder

 

Kopi: NTL’s henvendelser går ofte via skolenes felles e-postadresse. Som største fagforening ved de aller fleste av de frilynte folkehøgskolene, sender NF kopi av dette rundskrivet til skolene til orientering.

Kalender