Samnemnda 1 -2006 Ansettelse av lærere med annen pedagogisk bakgrunn

I desember 2003 sendte Utdannings- og Forskningsdepartementet ut et rundskriv, F-025-03, om nye forskriftsbestemmelser for lærerkompetanse, til grunn- og videregående skoler. I nevnte rundskriv omtales følgende endring i § 14-1 i opplæringsloven:

§ 14-1 åpner for at det ved tilsetting i ordinære lærerstillinger i skoleverket også kan vurderes søkere med annen pedagogisk bakgrunn enn den som er beskrevet i universitets- og høgskoleloven § 54b. Betingelsen er at denne andre pedagogiske bakgrunnen kan sies å tilsvare kravene i universitets- og høgskoleloven § 54b. Skoleeier må i slike tilfeller vurdere om en søker både gjennom annen pedagogisk utdanning og praksis har slik tilsvarende bakgrunn. Departementet mener at personer som ikke har alternativ pedagogisk utdanning, men kun pedagogisk praksis, bør kunne vurderes å ha slik tilsvarende pedagogisk kompetanse som nevnt i § 14-1 første ledd, dersom de har minst 5 års reell undervisningspraksis og dersom skoleeier samtidig har forsikret seg om at vedkommende har den nødvendige teoretiske pedagogiske innsikten. Samnemnda for NF og NKF har senere fått informasjon fra UFD at denne forskriftsendringen også skal gjelde ved ansettelser på folkehøgskoler. Departementet sendte skolene informasjon om dette en gang i 2004. Samnemnda får av og til spørsmål knyttet til pedagogisk kompetanse ved ansettelser i folkehøgskolen og sender nå derfor ut denne Samnemnda-infoen om saken. Med hilsen for Samnemnda for NF og NKF Lill Helene Tagholdt leder

Kalender