NF rundskriv 3 2009 Landsmøtet – Økonomiske forhold

Landsmøtet – økonomiske forhold På førespurnad minner vi om dei økonomiske vilkåra for reise og deltaking på landsmøtet.

Reisedekking

 

Reise blir normalt dekt for inntil 2 personar pr. lokallag i tillegg til sentrale tillitsvalte, distriktsleiarar og medlemmer av råd og utval. Billegaste reisemåte.

 

Utgifter til flyreise blir bare dekt frå Nord-Norge dersom ikkje fly blir billegare enn rimelegaste annan offentleg kommunikasjon.

 

Satsar for bil: 1 pers: kr 2,-, 2 pers: kr 3,-, deretter kr 0,50 pr pers.

 

 

Opphald

 

Dersom det ikkje er gjort anna avtale, gjer lokallaga opp med skolen for sine deltakarar.  Betalinga skjer enten kontant under møtet eller over giro rett etter møtet.

 

 

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

 

 

Knut Simble

dagleg leiar

Kalender