NF rundskriv 7 2009 Resultatet fra lønnsoppgjøret i KS-området og HSH-området

Resultatet fra lønnsoppgjøret i KS-området og HSH-området For begge tariffområdene gjelder følgende: Under tariffoppgjøret på KS-området i 2008 ble det avtalt et generelt lønnstillegg på 3,1 %, dog minst kr. 9000,- pr. 1.5.2009.  Samtidig ble alle minstelønnssatsene endret. Minstelønns-satsene omfatter det generelle tillegget. I tillegg er enkelte satser regulert ytterligere. Resultatet av forhandlingene i 2009 på HSH-området ble det samme som for KS.

Ved avslutning av konflikten på KS-området i juni 2008 ble de sentrale parter dessuten enige om følgende merknad: «Lokale lønnstillegg gitt ved lokale forhandlinger etter 1.5.2008 skal i sin helhet komme i tillegg til ny minstelønn pr. 1.5.2009  for berørte arbeidstakere.» I HSH-området ble partene enige om det samme.

 

Det overstående gir tre mulige alternativer for ny grunnlønn pr. 1.5.2009. Alternativene må settes opp og sammenlignes for å fastslå hva som gir best uttelling for den enkelte.

 

Grunnlønn pr. 1.5.2009 enten:


(1) ved å gi generelt tillegg på 3,1 % av grunnlønn pr. 30.4

 

eller

 

(2) i henhold til merknaden, dvs. sentral minstelønn + lokalt lønnstillegg fra forhandlingene i 2008

 

eller

 

(3) lik sentral minstelønn (tabell)

 

Det generelle tillegget på 3,1 % (dog minst kr. 9000,-) pr. 1.5.2009 skal beregnes på grunnlag av grunnlønn. Grunnlønn er lønn uten faste og variable tillegg og variabel overtid. Lokale lønnstillegg er en del av grunnlønnen, med mindre det er å anse som et fast tillegg, slik funksjonstilleggene til undervisningspersonalet er et eksempel på.

 

Minstelønn er de sentrale minstelønnssatsene i HTA/Overenskomsten for utdanning. Arbeidstakere med stillingstyper som er hjemlet i minstelønnsystemet kan ikke avlønnes lavere enn minstelønn i henhold til stillingsgruppe og lønnsansiennitet.

 

Generelt tillegg er inkludert i ny minstelønn. Merk at enkelte minstelønnssatser i tillegg er regulert med et høyere beløp enn det generelle tillegget, dette gjelder særlig i kapittel 4C.

 

Arbeidstakere som ikke fikk lokalt lønnstillegg i 2008 og som har rett til minstelønnssats som nå er regulert med høyere beløp enn det generelle tillegget, vil kunne få best uttelling gjennom dette alternativet, framfor kun det generelle lønnstillegget.

 

Sentral minstelønn pr. 1.5.2009

 

Ny minstelønn

Stillingsgrupper

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

Stillinger uten særskilt krav om utdanning

232 700

237 800

252 800

289 000

 

Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger

272 100

274 100

279 400

316 500

 

Stillinger m krav om høyskoleutdanning

310 700

314 300

322 800

353 700

 

Stillinger m krav om høyskoleutd. med ytterligere spesialutd

330 300

334 200

337 600

375 400

 

Stillinger med krav om mastergrad

351 100

365 700

386 600

414 500

 

 

 

 

 

 

 

Lærer

316 400

332 000

340 500

349 000

391 800

Adjunkt

349 000

359 700

367 600

376 400

414 700

Adjunkt (m tilleggsutd)

364 100

376 300

388 300

395 600

437 400

Lektor

381 400

389 100

402 900

419 800

468 900

Lektor(m tilleggsutd)

395 000

402 100

417 000

434 700

492 200

Pr. 1. mai 2009 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr. 300 000,-

 

Merknad om lokalt lønnstillegg fra 2008 og ny minstelønn

 

Beregning av lønn pr. 1.5.2009 etter dette alternativet tar utgangspunkt i HTAs/Overenskomsten for utdanning`s  sentrale minstelønnsatser pr. 1.5.2009 (ikke arbeidstakers faktiske grunnlønn pr. 30.4, slik NF oppfatter at enkelte har forstått det). Den sentrale minstelønnssatsen arbeidstaker har rett til, skal påplusses det lokale lønnstillegget fra forhandlingene i 2008.

 

Summen av sentral minstelønn og lokalt lønnstillegg (fra 2008) blir ny lønn pr. 1.5.2009 og vil kunne være det alternativet som gir best uttelling for enkelte.

 

Presisering

 

De sentrale parter er nå enige om at merknaden om at lokalt lønnstillegg fra forhandlingene i 2008 skal komme i tillegg til ny sentral minstelønn, gjelder fra 1.5.2009 og ut tariffperioden. Det betyr at merknaden også får virkning for arbeidstakere med rett til ny sentral minstelønn som følge av endret lønnsansiennitet i perioden 1.5.2009 til 30.4.2010.

 

Pensjon i lønnsoppgjøret 2009


Dagens tjenestepensjonsordning består. Det ble resultatet av meklingen i offentlig sektor.

– en garanti om 66 prosent av sluttlønn ved 65 år og 30 års opptjening  
– tidligpensjon fra 62 år opprettholdes på dagens nivå  
– grunnlovsvernet for opptjente rettigheter respekteres

Særaldersgrenser behandles i 2010
Det gjøres ikke endringer i særaldersgrensene i dette oppgjøret. Det vil tidligst bli behandlet i hovedtariffoppgjøret 2010.

 

Levealdersjustering og indeksering innføres


Stortinget vedtok i 2005 at levealderjustering og indeksering skal innføres i offentlig tjenestepensjon. Dette skal skje innenfor grunnlovsvernet. Det var derfor ikke tema i forhandlingene. Endringene vil medføre en reduksjon i utbetalingene i framtida, men grunnlovsvernet demper effekten av levealderjusteringen.

 

 

 

 

 

Hilsen

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

 

Lars Sigve Meling /s/                                                                       Knut Simble

leder                                                                                               daglig leder

Kalender