NF-rundskriv 3/11: HSH registrerer ”særskilt arbeidstid”

Arbeidsgiverorganisasjonen HSH har nylig sendt brev til folkehøgskolene (ikke de kommunalt- og fylkeskommunalt eide skolene) der det blant annet er vedlagt en spørreundersøkelse om omfanget av særskilt arbeidstid for lærerne. Rektorene blir bedt om å registrere dette ved å fylle ut et regnearkskjema. Skolene har fått relativt kort frist, til 11. mars.

Det framgår at intensjonen med HSH’s registrering er å finne ut hva godtgjørelse for særskilt arbeidstid ville koste skolene om en førte timelister for hver enkelt lærer og brukte fellesbestemmelsene punkt for punkt. Dette skal gi grunnlag for å vurdere alternativer til nåværende avtale.

Noregs Kristelige Folkehøgskolelag og Norsk Folkehøgskolelag vil gjøre de tillitsvalgte oppmerksomme på at dette er et ensidig tiltak fra HSH. Organisasjonene sentralt er ikke invitert til samarbeid om undersøkelsen. Både under forhandlingene i fjor vår, og i en fase av samtaler sommeren 2010, drøftet partene mulighetene for å nedsette et partssammensatt utvalg som skulle gjennomgå og undersøke alle de områdene der arbeidsavtalen for lærere i folkehøgskolen avviker fra de tilsvarende i skoleverket ellers. I forståelse med HSH leverte organisasjonene et forslag til mandat for et slikt utvalg. Dette fikk vi aldri noen tilbakemelding på.

Skrantende samarbeid sentralt er ikke noe argument for å fravike Hovedavtalens intensjoner om samarbeid og gjensidig informasjon lokalt. Tvert imot! Vi oppfordrer derfor de tillitsvalgte til å ta kontakt med rektor om denne saken, hvis dere ikke allerede er blitt informert. Vi viser til Hovedavtalens kapittel om Informasjon, samarbeid og medbestemmelse. Se § 9-1 og § 9-3, pkt 1 b). Målet må være å bidra til at denne registreringen blir så presis som mulig.

Registreringen kan være interessant så langt den rekker. Men vi mener det er flere aspekter ved lærernes arbeidssituasjon i folkehøgskolen som burde vært registrert hvis hensikten er å skaffe et best mulig faktagrunnlag for framtidige forhandlinger om særavtalen, og beklager at dette ikke er kommet med i undersøkelsen. Dette vil vi komme tilbake til senere.

Registreringsskjemaet
Vi ber dere merke dere disse kommentarene til det utsendte registreringsskjemaet:

Tilsyn
Skjemaet opererer med godtgjøringssatser etter fellesbestemmelsenes § 5.4.2. Organisasjonene mener lærernes arbeidsplaner med undervisning og tilsyn i hovedsak vil falle inn under turnusbegrepet, og at det er satsene i 5.4.1 som må benyttes. Vi gjør også oppmerksom på at alle satsene er minstesatser. Den faktiske godtgjøringen skal det forhandles om lokalt.
Dette har ingen innvirkning på utfylling av timetallet, men det gjør regnearkets automatiske utregning irrelevant.

Delt dagsverk
I regnearket skolene har fått, står denne kommentaren til utfyllingen:

Dette er den posten det kanskje er vanskeligst å vite sikkert hvordan man skal beregne fordi vi ikke har praksis i alle detaljavklaringer. Det er derfor viktig at dere om dere er usikre lager en beregning så tett opptil det dere oppfatter som korrekt tolkning av regelverket som mulig.
Husk at undervisningsfri ikke nødvendigvis er arbeidsfri. En lærer i 100% stilling har i realiteten full dag med arbeidsplanfestet tid alle hverdager og har ikke nødvendigvis krav på delt dagsverk selv om man har noen timer undervisningsfri før tilsyn. Så her må dere gjøre realistiske vurderinger basert på praksis på egen skole.

Vi forstår arbeidstidsavtalen slik at hvis undervisningsfri timer mellom undervisning og tilsyn ikke skal føre til at det beregnes delt dagsverk, må disse timene regnes av årsrammen for arbeidsplanfestet tid utenom undervisning (643 timer). Hvis timene er til fri avbenyttelse for læreren, er dagsverket delt. Dette gjelder også hvis det vises til at ”denne tiden kan læreren bruke til sin individuelle forberedelse” (årsrammen på 407,5 timer). Den samme betraktingen gjelder for innskutte ”fritimer” i undervisningstimeplanen. I tilknytning til det siste konstaterer vi at skjemaet mangler rubrikk for dagsverk med mer enn to frammøter, jf fellesbestemmelsene 5.5. andre avsnitt.

Skoleturer
Vi ber dere være oppmerksomme på at spørsmålet om delt dagsverk også vil kunne være aktuelt på skoleturer.

NF vil gjerne ha tilbakemeldinger om erfaringer dere gjør i denne prosessen. Betraktningene om registreringsskjemaet ovenfor er ikke hemmelige. Dere må gjerne legge dem fram for rektor i drøftinger eller samarbeid om utfyllingen av skjemaet.

 

 

Hilsen

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

 

Lars Sigve Meling /s/                                                                       Knut Simble

leder                                                                                                  daglig leder

Kalender