NF-rundskriv 7/11: INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2011 27. – 29. SEPTEMBER 2011, MED FORKURS 26. – 27. SEPTEMBER.

NF og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 27. – 29. september 2011. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 26. september. Se vedlagte kursprogram (se side 2). Endelig program og praktiske opplysninger vil bli lagt ut på NFs nettsted www.folkehogskole.no/nf.
Hvert lokallag kan sende en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

Tjenestefri med fri vikar

Deltakelse på kurs for tillitsvalgte gir rett til tjenestefri med lønn etter § 6-7 i Hovedavtalen (HSH) og § 3.2 i del B på KS-området. Skolen sender refusjonskrav for vikarutgifter til Folkehøgskolerådet.

 

Påmelding til NF senest 15. september. Det gjelder både for hovedkurset og forkurset. Du kan melde deg på NF`s hjemmeside www.folkehogskole.no/nf /Tillitsvalgtkonferansen/meld deg på.

Det blir lagt opp til egne særmøter for de to lagene. Styret i NF legger opp dette møtet for NF-representantene.

NB:     Saker som lokallagene ønsker å ta opp på særmøtet, må meldes skriftlig til NF sammen med påmeldingen.

Send forslagene til knut@folkehogskole.no

 

Regler for reisetilskudd:
Reisekostnader blir dekt etter billigste reisemåte. Fly kan benyttes dersom avstanden er så stor at reisetiden ellers ville bli urimelig lang (i tvilstilfelle må dette avklares med NF sentralt). Reisetilskuddet blir beregnet ut fra beste tilgjengelige rabattmulighet. Ta kontakt med sekretariatet i tvilstilfelle.

 

Kost og losji
NF dekker kost og losji under oppholdet. Kostnader utover dette vil ikke bli dekket.

 

Vel møtt til tillitsvalgtkurs!

 

Med vennlig hilsen NF

 

Øyvind Brandt             Knut Simble 
Leder                          Daglig leder

Kalender