NF-rundskriv 14 – 2012 Verving av nye medlemmer

Et nytt folkehøgskoleår er startet. Og mange skoler har som vanlig hatt endringer i personalet. Nye tilsatte, lærere som praktisk personale, er kommet inn i et spennende og annerledes skoleslag.

Til tillitsvalgt i Norsk Folkehøgskolelag/lokallagsleder i NF

personalråd

Kopi     Distriksleder  

 

Oslo, 3.09.2012

Vår ref.:48/12/A1.08

 

NF-rundskriv 14/2012

 

 

Verving av nye medlemmer

 

Et nytt folkehøgskoleår er startet. Og mange skoler har som vanlig hatt endringer i personalet. Nye tilsatte, lærere som praktisk personale, er kommet inn i et spennende og annerledes skoleslag.

 

Norsk Folkehøgskolelag er organisasjonen som arbeider for at vårt skoleslag skal ha levelige rammevilkår i form av lov og forskrift og ikke minst tilskudd til drift fra staten.

 

Norsk Folkehøgskolelag arbeider for alle de tilsattes lønns- og arbeidsvilkår, både generelt gjennom våre samarbeidspartnere og spesielt direkte med Virke og KS.

 

Norsk Folkehøgskolelag arbeider med skoleslagets idégrunnlag, historie og fremtid, samtidig som vi også, gjennom det felles pedagogiske utviklingsarbeidet tilbyr en rekke kurs og seminarer og arbeider for og stimulerer til at vårt viktige skoleslag kommer videre. 

 

Dette arbeidet gjør seg ikke av seg selv.

 

Det viktigste arbeidet er det som skjer av dere på skolene med elevene. Men for at skoleslaget skal ha gode og tjenelige rammebetingelser fra staten, akseptable og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår, arenaer for videreutvikling av idégrunnlag og det pedagogsike og praktiske arbeidet også i framtiden, trenger vi Norsk Folkehøgskolelag, som er den eneste organisasjonen (på frilynt side), som arbeider for skoleslaget, og har kompetansen til det.

 

I Norge (og Norden) har vi utviklet et vellykket trepartssamarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og staten. Denne norske modellen er helt avhengig av at også arbeidstakerne organiserer seg. I vår sammenheng er folkehøgskolen derfor avhengig av at vi (alle) som arbeider i folkehøgskolen er medlemmer i organisasjonen som arbeider for skoleslaget.  

 

Vi tillater oss derfor å minne om at nye kolleger, og evt. kolleger som ennå ikke er medlem, mottar en oppfordring fra deg – bl.a. i form av utdeling av vedlagte brosjyre – til å melde seg inn i NF. Av brosjyren går det frem en rekke medlemsfordeler i tillegg til ovenstående argumenter.

 

Her følger i tillegg en kort oppdatering på noen viktige saker vi holder på med i NF denne høsten:

-kurs for tillitsvalgte, med forkurs for nye tillitsvalgte, og kurs i lokale forhandlinger, Sanner Hotell, 24./25.-27. sept.

-deltar i det partssammensatte utvalget, som skal forberede ny særavtale i Virkeområdet

-programnemnda, med forslag til nytt idé- og prinsipprogram på høring ti lokallagene denne høsten.

-modernisering av NF og forslag til evt. endringer av vedtektene til NF

– PUF-kurs denne høsten og søknad for neste år, samt tilsetting av ny rådgiver pedagogisk utviklingsarbeid

-sette folkehøgskolen på kartet 2014, når fhs er 150 år (og grunnloven 200) – prosjektarbeid staret

-statsbudsjett og andre myndighetssaker gjennom Folkehøgskolerådet

-løpende bistand etter behov overfor medlemmer og skoler

-og så er ny sangbok er nå lansert (den hvite)

 

Lykke til med året og ikke minst det viktige tillitsvalgtarbeidet. Ses på Sanner 😉

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt /s/, leder

Knut Simble /s/, daglig leder

Kalender