NF-rundskriv 16-2012 Invitasjon til Dørstokkmila for ledelse i fhs

Vi inviterer herved til kurs for dem i folkehøgskolen som "går med en leder i magen", enten det er rektorstillinger, inspektør/assisterende rektorstillinger eller andre posisjoner, som tillitsvalgt for eksempel. Kurset er lagt til Sanner Hotell på Hadeland (med direkte forbindelse fra og til Gardermoen og Oslo) onsdag 31. oktober til fredag 2. november d.å.

                                                                                                                           

Til (vær snill å kopiere til:)                                                                                                                    

 

rektor  og inspektør/ass.rektor                                                                                           

lokallagsleder i NF og andre NF-tillitsvalgte           

leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ

 

Kopi til: Distriktslag av NF

 

Oslo, 12.september 2012

Vår ref.: 51/12/A1.08

 

NF-rundskriv 16/2012

 

 

”Dørstokkmila til ledelse”

Invitasjon til kurs for potensielle ledere i folkehøgskolen

Vi inviterer herved til kurs for dem i folkehøgskolen som ”går med en leder i magen”, enten det er rektorstillinger, inspektør/assisterende rektorstillinger eller andre posisjoner, som tillitsvalgt for eksempel. Kurset er lagt til Sanner Hotell på Hadeland (med direkte forbindelse fra og til Gardermoen og Oslo) onsdag 31. oktober til fredag 2. november d.å.

 

Hvorfor kurs for mulig kommende ledere i folkehøgskolen?

Folkehøgskolen er et spesielt skoleslag som står i et generasjonsskifte og som derfor også i fremtiden vil trenge ledere som kjenner skolehverdagen og brenner for ideene og verdiene i skoleslaget. Vi ser også at det fortsatt er færre kvinner enn menn som søker seg til og blir ansatt i rektorstillingene i folkehøgskolen. Ofte er begrunnelsen fra mulige kvinnelige kandidater som likevel ikke søker, at de er usikre på om de har kompetanse og kanskje motivasjon nok. Dette kan selvsagt også gjelde menn som ikke søker. Vi ser også at folkehøgskoleerfaring ikke alltid verdsettes nok i ansettelsesprosessene til lederstillinger, og vil gjerne bidra til bevisstgjøring av hva folkehøgskolekompetanse er.

Disse utforfordringene ønsker vi å møte ved å tilby kurs for potensielle ledere i folkehøgskolen. Kurset har som hovedhensikt å inspirere potensielle lederkandidater og i noen grad virke avklarende. Kurset er ikke et ledertreningskurs eller kurs som gir formell lederutdanning.

Vi ser at rekrutteringen til dette kurset kan representere en utfordring, både i forhold til å nå de potensielle lederne i staben i dag, og at skolen ved rektor støtter opp om medarbeiders ønske om å delta på kurset. Vi håper at du som er rektor forstår behovet, og vil bidra til å gjøre kurset kjent, kanskje også kan peke på et talent, og vil være positiv til det praktiske rundt evt. deltakere fra din skole. De 12 første påmeldte vil få dekt reise, opphold og kursavgift.

Kurset vil være åpent for både kvinner og menn, men vi oppfordrer spesielt kvinner til å melde seg på kurset.

 

Programmet ligger vedlagt.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                 Knut Simble                       Mai-Evy Bakken              Lena Sendstad
Leder                             Daglig leder                       Kursansvarlig                Fungerende PUF-leder

Kalender