NF-rundskriv 19-2012: Forslag til nytt idé- og prinsipprogram for NF 2013-2017

Programnemnda sender her et utgangsforslag til revidert idé- og prinsipprogram til høring i lokallag og distriktslagstyrene. Høringsfrist er 20. november 2012. Høringssvarene sendes NF sentralt.
Norsk Folkehøgskolelags idé- og prinsipprogram skal opp til vurdering hvert fjerde år. Neste gang er på kommende landsmøte i NF på Agder Folkehøgskole (18.-21. mars 2013).

Til

(vær snill å kopiere/videresende til)
lokallagsleder i NF og andre NF-tillitsvalgte                               

 

Distriktslag av NF, inkludert seniorlaget

Rektorutvalget i NF

Pedagogisk utvalg

 

Oslo, 30. oktober 2012                                                                                                                   Vår ref.: 58/12/A1.08

 

 

NF-rundskriv 19/2012:

 

Forslag til nytt idé- og prinsipprogram for NF til høring

 

Norsk Folkehøgskolelags idé- og prinsipprogram skal opp til vurdering hvert fjerde år. Neste gang er på kommende landsmøte i NF på Agder Folkehøgskole (18.-21. mars 2013).

 

NF utpekte i fjor en programnemnd til å forberede saken til landsmøtet. I programnemnda er Kristin Bjørke, Sund fhs, Ingjerd de Graff, Romerike fhs, Einar Opsvik, Møre fhs og Terje Heggernes, Seljord fhs.

 

Høringsfrist er satt til 20. november.

Programnemnda sender her et utgangsforslag til revidert idé- og prinsipprogram til høring i lokallag og

distriktslagstyrene.  Høringsfrist er 20. november 2012.  Høringssvarene sendes NF sentralt.

 

Etter at høringssvarene er kommet inn, vil programnemnda utforme det endelige forslaget til nytt idé- og prinsipprogram for fremleggelse på landsmøtet i mars.

 

Mål med nytt idé- og prinsipprogram

Programnemndas mål med forslag til revidert idé- og prinsipprogram er flerdelt. Programnemnda har hatt som mål å utforme et idé- og prinsipprogram som ikke blir for generelt, og derfor bl.a. kan fungere som grunnlag for hva NF kan gå ut og mene i relevante sammenhenger. En måte å gjøre dette på er å tydeliggjøre sammenhengen mellom et menneskesyn og samfunnssyn, og et derav følgende skole-, lærings- og dannelsessyn for folkehøgskolen.

 

Videre foreslår programnemnda at det i prinsipprogrammet pekes på fokusområder for NF i de kommende fire årene. Styret får til oppgave overfor landsmøtet å utarbeide to-årige handlingsplaner på bakgrunn av fokusområdene. Idé- og prinsipprogrammet innledes med historiesk og idémessig bakgrunn.

 

Programnemnda er klar over at høringsforslaget kan tjene på en ytterligere kondensering av teksten, men ønsker på nåværende tidspunkt en tilbakemelding på om vi er på rett vei, mangler noe, eller at det er uenighet om noe i teksten. Benytt denne sjansen til å melde tilbake, slik at vi ikke får en for krevende prosess på selve landsmøtet.

 

Lokallag og distriktsstyrer utfordres til å gi tilbakemelding

Av det ovenstående følger at vi oppfordrer til å kalle inn til møte i lokallag og distriktsstyre i løpet av første halvdel av november for å behandle utgangsforslag til nytt idé- og prinsipprogram for NF. På den måten kan programnemnda legge fram et mer gjennomarbeidet forslag med på landsmøtet

 

Vi minner om at det med det aller første også vil sendes ut forslag til endringer av vedtektene til NF på høring. Dermed kan begge disse sakene behandles i samme medlemsmøtet lokalt og i distriktet, i tillegg til evt. andre saker.  

 

Med beste hilsen

Programnemnda

ved Øyvind Brandt                                                               

sekretær for programnemnda                                                                                                                                    

 

Vedlegg: Forslag til nytt idé- og prinsipprogram for NF til høring i lokallag og distriktslag.

Kalender