NF-rundskriv 20-2012: Forslag til endring i vedtektene – høring

Styret i NF foreslår endring av vedtektene til NF. Dette som et resultat av en gjennomgang av NF som organisasjon og de utfordringer organisasjonen står overfor. Forslagene sendes med dette på høring i lokallag og distriktslag av NF. Resultatet av høringen vil være avgjørende for hva styret endelig legger fram som forslag til endringer i vedtektene på landsmøtet på Agder i mars 2013.

Til

(vær snill å kopiere/videresende til) lokallagsleder i NF og andre NF-tillitsvalgte                               

 

Distriktslag av NF, inkludert seniorlaget

Rektorutvalget i NF

Pedagogisk utvalg

 

 

 

Oslo, 7. november 2012                                                                                                                 Vår ref.: 60/12/A1.08

 

NF-rundskriv 20/2012

 

Forslag til endringar i vedtektene til NF til høring

 

Et velfungerende og moderne NF er en av forutsetningene for at det også i fremtiden skal være en livskraftig folkehøgskolebevegelse i Norge. Styret startet derfor i fjor en gjennomgang av de utfordringer vi ser framover for NF. Spørsmålet vi stiller oss er hvordan skape mer engasjement, aktivitet og oppbakning om NF og det arbeidet NF gjør både som idé- og utviklingsorganisasjon, som interesseorganisasjon overfor myndighetene og som fagorganisasjon for de som arbeider i skoleslaget.

 

Svarene på utfordringene vil vi måtte finne på ulike nivå i organisasjonen. Vi har allerede lagt om medlemsnytt til e-post, satser mer på oppdaterte sider for NF på nettet og har sammen med IF gjort noen endringer i måten det felles pedagogiske utviklingsarbeidet forvaltes på videre. Andre nødvendige endringer kan gå på rutiner, prioritering av saker, handlingsplaner, organisering og ressursbruk. 

 

Styret har valgt å se på vedtektene i første omgang. På styremøtet i slutten av september kom styret frem til forslag til endringer av vedtektene til NF, endringer vi mener vil bidra til et enda bedre NF i fremtiden. Begrunnede forslag til endringer i vedtektene er vedlagt.

 

Vi ber om at de foreslåtte endringene blir drøftet i lokallaget og i distriktsstyret og at svaret sendes tilbake til oss: ob@folkehogskole.no

 

Hensikten er selvfølgelig at det som blir fremmet som forslag til endringer av vedtektene på landsmøtet på Agder folkehøgskole er styret rimelig sikre på har støtte blant et klart flertall av medlemmene.

 

Høringsfrist er satt til 1. desember 2012.

Høringsfristen for programnemnda, sendt ut i forrige rundskriv forlenges herved også til 1. desember 2012.

 

Styret vil behandle høringssvarene i styremøtet i desember for å utarbeide de endelige forslagene til endring i vedtektene. Forslag til vedtektsendringer skal derfor opp på landsmøtet på Agder folkehøgskole 18.-21. mars 2013.

 

Av det ovenstående følger at vi oppfordrer til å kalle inn til møte i lokallag og distriktsstyre i løpet av november for å behandle forslagene til endring av vedtektene. Vi minner om at det også er sendt ut forslag fra Programnemnda til nytt idé- og prinsipprogram for NF på høring. Høringsfristen for programnemndas forslag forlenges derfor også til 1. desember. Dermed kan begge disse sakene behandles i samme medlemsmøtet lokalt og i distriktet, i tillegg til evt. andre saker.  

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                                                    Knut Simble
leder                                                                                   daglig leder

 

Vedlegg: Forslag til endringer i vedtektene til NF til høring i lokallag og distriktslag.

Kalender