NF-rundskriv 21-2012: Solidaritetsfondet – utlysning

Med frist 1. desember 2012 kan det søkes om støtte til internasjonale solidaritetstiltak fra solidaritetsfondet til NF.

 

Ver snill å kopiere til:

 • tillitsvalte i NF

 • rektor

 •  

 • 15.11.121

  Vår ref.: 62/12/ A6.04.9

   

  NF-rundskriv 21/ 2012

   

  Utlysing av midlar frå Solidaritetsfondet til NF

  Vedlagt følgjer utlysing av midlar til Solidaritetsfondet – til orientering og kunngjering, evt. ved oppslag.

  Det vil i år bli delt ut kr 100.000 frå fondet.

   

  Søknadsfrist 1. desember 2012.

   

  Med helsing

  for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

  Øyvind Brandt /s/      Knut Simble /s/

  leiar                           dagleg leiar

  —-

   

  Solidaritetsfondet til Norsk Folkehøgskolelag – utlysing av midlar.

  Det blir med dette lyst ut midlar frå solidaritetsfondet til NF. Det vil denne gangen bli utbetalt totalt kr

  100.000,-

   

  Vedtekter for Solidaritetsfondet:

   

  1. Solidaritetsfondet til Norsk Folkehøgskolelag er bygd opp av midlar frå eit ekstra påslag på medlemskontingenten med 0,05% etter eit landsmøtevedtak i 1999

  2. Midlane frå fondet skal nyttast til å støtte internasjonale solidaritetstiltak.

  3. Prosjekt der folkehøgskolar er, eller vil bli direkte engasjert, skal prioriterast. Ved vurderinga bør det også leggjast vekt på om prosjektet omfattar engasjement frå fleire skolar.

  4. Styret i NF er styre for fondet.

  5. Søknad om midlar skal innehalde
   Presentasjon av prosjektet
   Opplysningar om korleis midlane er tenkte brukt
   Opplysning om kven som er ansvarleg for at midlane blir nytta etter føresetnadene

  6. Etter at midlane er nytta skal rapport og dokumentasjon om bruken sendast Norsk Folkehøgskolelag

  7. Landsmøtet i NF kan endre desse vedtektene.

   Søknadsfrist: 1. desember 2012

   

  Kalender