NF-rundskriv 7-2012: Fornying av NF

Lokallagene og distriktslagene utfordres til å gi tilbakemelding på om styret i NF har identifisert de utfordringene NF står overfor i fremtiden.
 

Til 
– lokallagsleder i NF og evt. andre NF-tillitsvalgte                           

 

Vær snill å kopiere til:
– rektor/ledelse                                                                                                                                            
– leder i personalråd, lærerråd eller tilsvarende organ

 

Distriktslag av NF

Programnemnda

 

26.04.2012

Vår ref.:31/12/A1.08 

NF-rundskriv 7-2012

 

Fornying og styrking av NF

Styret i NF har satt i gang et arbeid for å fornye og styrke NF som organisasjon. Målet er at medlemmene allerede på landsmøtet neste år (på Agder folkehøgskole 18.-21. mars 2013) kan vedta nødvendige justeringer for at NF kan være en mer moderne og tjenelig organisasjon for alle vi som arbeider i folkehøgskolen.

Prosessen styret legger opp til vil ha flere faser. Dette reflekteres av fremdriftsplanen her under. Første fase vil naturlig bestå i å analysere de behov og utfordringer NF har i dag og i fremtiden. Styret i NF har identifisert en rekke av disse i vedlagte oversikt. I neste fase vil vi finne svarene på de identifiserte utfordringene.

Vi ber lokallag og distriktslag innkalle til møte og drøfte dette utgangspunktet og innen 20. mai sende inn svar/ utfyllende kommentarer på disse, evt. supplere oversikten.  Det vi ber om er altså om vi har identifisert de riktige utfordringene og hvor viktige dere mener de er. Løsningene kommer vi til i neste omgang til høsten.

Kontakt oss gjerne for evt. mulighet for besøk i denne anledning.

Lykke til med spennende drøftinger.

Med beste hilsen

Øyvind Brandt /s/                                    Knut Simble /s/

leder                                                      daglig leder

 

Vedlegg:
NF rundskriv 7-2012: Fornying av NF

Kalender