FHF-rundskriv 10-2013: NF har endret navn til Folkehøgskoleforbundet

På landsmøtet i mars ble det vedtatt at Norsk Folkehøgskolelag endrer navn til Folkehøgskoleforbundet, forkortet til FHF der det er nødvendig og hensiktsmessig. Dette er nå registrert i Brønnøysundregisteret. Adresse, telefonnumre, organisasjonsnummer, bankkonti med videre er som før.

Til frilynt folkehøgskole

(vær snill å kopiere til:) 

rektor  og inspektør/ass.rektor

lokallagsleder og andre tillitsvalgte i Folkehøgskoleforbundet      

leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ

Kopi til: Distriktslag av Folkehøgskoleforbundet

 

Oslo, 24. april 2013

Vår ref.: 27/13/A1.08

 

FHF-rundskriv 10/2013

 

 

NF har endret navn til Folkehøgskoleforbundet

På landsmøtet i mars ble det vedtatt at Norsk Folkehøgskolelag endrer navn til Folkehøgskoleforbundet, forkortet til FHF der det er nødvendig og hensiktsmessig. Dette er nå registrert i Brønnøysundregisteret. Adresse, telefonnumre, organisasjonsnummer, bankkonti med videre er som før.

Arbeidet med å implementere vårt nye navn vil nødvendigvis gå over noe tid. Med navneendringen er nye domener på internett registrert og det arbeides for tiden med å gi det nye navnet et visuelt utseende. Samtidig settes det i gang et felles arbeid med Informasjonskontoret for Folkehøgskolen om å fornye og modernisere nettsidene til organisasjonen, slik at det skal bli enda enklere og raskere å finne relevant informasjon.

Med vedtektsendringer (ref. www.folkehogskoleforbundet.no )og nytt idé- og prinsipprogram med prioriterte områder (se eget rundskriv og eller www.folkehogskoleforbundet.no ) har Folkehøgskoleforbundet og det nye styret et godt fundament til å arbeide videre med å styrke arbeidet for alle grupper av ansatte, både praktisk personale, lærerne og lederne/rektorene, både mht. det bærende idéarbeidet innad som utad, det avgjørende utviklingsarbeidet, det viktige interessearbeidet inn mot myndighetene og den viktige og nødvendige tillitsvalgtopplæringen og –oppfølgingen, også på idé- og utviklingssiden.

Vi ser fram til et fortsatt godt og nært samarbeid om folkehøgskolen, vårt viktige og unike skoleslag.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                   Knut Simble
leder                                                 generalsekretær

Kalender