FHF-rundskriv 15: Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler

Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler. Alle får et generelt tillegg på 0,75 prosent, minimum 3100 kroner.

Til frilynt folkehøgskole

 

(vær snill å kopiere til:) 

rektor  og inspektør/ass.rektor

lokallagsleder og andre tillitsvalgte i Folkehøgskoleforbundet      

leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ

Kopi til: Distriktslag av Folkehøgskoleforbundet

 

 

Oslo, 14.mai 2013

Vår ref.: 33/13/A 2.01.1

 

FHF-rundskriv 15/2013

 

Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler. Alle får et generelt tillegg på 0,75 prosent, minimum 3100 kroner.
  

Resultatet
Resultatet av årets oppgjør gir:

  • et generelt tillegg på 0,75 prosent til alle, minimum 3100 kroner
  • minstelønnene justeres tilsvarende
  • laveste grunnlønn for arbeidstakere i full stilling med minimum 20 års ansiennitet vil etter 1. mai være 350 700 kroner

Rammen
Rammen i årets lønnsoppgjør er beregnet til 3,5 prosent. Dette er 0,1 prosentpoeng høyere enn resultatet i privat sektor.

Inn i totalrammen i KS-området ligger et overheng fra 2012 på 2,7 prosent og en forventet lønnsglidning i 2013 på 0,2 prosent. Dette er årsaken til at lønnstillegget i år er på 0,75%.

Tillegget gis til alle ansatte i stillinger som omfattes av HTA kapittel 4.

Lønnstillegget gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai 2013.

 

Hovedtariffavtalen kapittel 1 – Fellesbestemmelsene

 

Sammenfallsbestemmelsen i HTA kapittel 1 § 5 pkt. 5.1.2 utgår med virkning fra 1. mai 2013.

 

Pensjon

Det vises til meklerens forslag fra oppgjøret 2012, pkt. V, c) Pensjon.

Hovedtariffavtalens bestemmelser om uførepensjon skal endres som følge av nye

uføreregler i folketrygden og Statens pensjonskasse samt endret pensjonistbeskatning.

Partene konstaterer at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å forhandle om uførepensjon

som en del av årets oppgjør. Slike forhandlinger må skje ved en felles prosess med resten av

offentlig sektor på et senere tidspunkt.

Dersom en av partene krever det, skal det opptas forhandlinger i tariffperioden om nye

uføreregler i hovedtariffavtalen. Eventuell uenighet kan bringes inn i hovedoppgjøret 2014.

 

Tariffperioden 1.5.2012-30.4.2014: Partssammensatt utvalg,

minstelønn og lokale tillegg

 

De sentrale parter ble i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2012 enige om å nedsette et

partssammensatt utvalg for å ((fortsette arbeidet med et system som bedre kan ivareta

lokale lønnstillegg/-relasjoner ved ny/-endret minstelønn i HTA kapittel 4, herunder

lønnstillegg for ansiennitet. »

 

De sentrale parter legger til grunn at det partssammensatte utvalget i god tid før

hovedoppgjøret 2014 kommer fram til anbefalinger om konkrete endringer i lønnssystemet i

HTA kapittel 4.

 

I tariffperioden og i påvente av endringer i minstelønnssystemet, skal de lokale parter med

utgangspunkt i lokal lønnspolitikk drøfte konsekvensene av at lokale lønnstillegg ikke

videreføres ved ny minstelønn. Ved lokal enighet kan lokale lønnstillegg gitt for relevant

kompetanse videreføres i tillegg til ny sentral minstelønn.

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                          Knut Simble
leder                                        generalsekretær

Kalender