FHF-rundskriv 16-2013: Enighet om lønnsoppgjøret på Virke-området

Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i folkehøgskoler tilsluttet Virke. I Overenskomst for Utdanning får alle et generelt tillegg på 0,75 prosent, minimum 3100 kroner.

Til frilynt folkehøgskole

 

(vær snill å kopiere til:) 

rektor  og inspektør/ass.rektor

lokallagsleder og andre tillitsvalgte i Folkehøgskoleforbundet      

leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ

Kopi til: Distriktslag av Folkehøgskoleforbundet

 

 

Oslo, 22. juni 2013

Vår ref.: /13/A 2.01.1

 

FHF-rundskriv 16/2013

 

Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i folkehøgskoler tilsluttet Virke. I Overenskomst for Utdanning får alle et generelt tillegg på 0,75 prosent, minimum 3100 kroner. 

Resultatet
Resultatet av årets oppgjør gir:

  • et generelt tillegg på 0,75 prosent til alle, minimum 3100 kroner
  • minstelønnene justeres tilsvarende
  • laveste grunnlønn for arbeidstakere i full stilling med minimum 20 års ansiennitet vil etter 1. mai være 350 700 kroner

   Gjennomføring av oppgjøret:

 

  • 1. Lønnstillegg gis til alle arbeidstakere omfattet av sentralt lønnssystem med virkning fra 1. mai 2013.
  • 2. Det generelle tillegget på 0,75 %, dog minst kr. 3.100,- gis først. Tillegget beregnes av grunnlønn per 30. april 2013.
  • 3. Dersom ny lønn etter det generelle tillegget er lavere enn ny minstelønn, justeres lønnen opp til minstelønn fra 1. mai 2013.
  • 4. Ovennevnte fremgangsmåte gjelder også for arbeidstakere i kategori A med 20 års ansiennitet.
  • 5. Deltidsansatte gis tillegget forholdsmessig etter stillingsprosent. Eksempelvis; en arbeidstaker i 50 % stilling får beregnet et tillegg på 0,75 % av grunnlønnen, tillegget skal utgjøre minimum kr 1.550.

 

I FHF-rundskriv 16-2013 finner du ny minstelønntabell og andre detaljer fra oppgjøret.

 

Unge arbeidstakere

Lønn til unge arbeidstakere beregnes av minstelønn i kategori A med hhv 80 %, for arbeidstakere yngre enn 16 år, og 90 % for arbeidstakere fra 16-18 år. Justering av lønn til denne gruppen skjer som følge av ny minstelønn per 1. mai 2013.

 

Årlig lønnsregulering av stillinger som får sin lønn forhandlet lokalt

For stillinger som får sin lønn fastsatt lokalt, skal forhandlingene være gjennomført innen 1. oktober 2013.

Virkningstidspunkt er 1. mai 2013, med mindre partene lokalt blir enig om noe annet.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                               Knut Simble
leder                                                             generalsekretær

Kalender