FHF-rundskriv 18-2013: Tariffinformasjon til de tillitsvalgte for FHF, NKF og Utdanningsforbundet

Vi er blitt gjort oppmerksomme på en e-post fra rektor Jon Krognes, som er medlem av Virkes forhandlingsutvalg, til alle de private folkehøgskolene, datert 28. juni 2013. Der blir skolene/rektorene instruert til å «… revidere sin lokale avtale». Innholdet i e-posten er gjengitt nedenfor.

Oslo, 01. juli, 2013

Vår ref.: 47/13/A1.08

 

FHF-rundskriv 18/2013

 

Tariffinformasjon til de tillitsvalgte for FHF, NKF og Utdanningsforbundet på folkehøgskoler knyttet til Utdanningsoverenskomsten med Virke

– med kopi til skolen                                                                                                                                               

 

Vi er blitt gjort oppmerksomme på en e-post fra rektor Jon Krognes, som er medlem av Virkes forhandlingsutvalg, til alle de private folkehøgskolene, datert 28. juni 2013. Der blir skolene/rektorene instruert til å «… revidere sin lokale avtale». Innholdet i e-posten er gjengitt nedenfor.

Det har ikke vært tatt kontakt med arbeidstakerorganisasjonene, som parter i den sentrale særavtalen, om dette utspillet. Organisasjonene vil derfor kort orientere de lokale tillitsvalgte, og skolene, om vårt syn. Virke sentralt er orientert om at dette skrivet sendes, og får kopi.

Det skal forhandles om lokale arbeidstidsavtaler

Den ene parten på skolene kan ikke ensidig «revidere» den lokale avtalen om arbeidstid. Vi viser til særavtalens pkt 2.2 – 2.4. Se også pkt 9.1, der det står at de lokale avtalene gjelder ut skoleåret. Hver av partene lokalt kan imidlertid si dem opp til reforhandling med en måneds frist. Den gamle avtalen løper videre til det foreligger en ny.

Det er ikke inngått noen ny, sentral særavtale

Protokollen mellom de sentrale partene av 17. januar i år var ikke resultat av forhandlinger om en ny avtale, men en avklaring av hvordan omfanget av årsrammen for undervisning, i den avtalen som ble inngått i 2011, er å forstå. Jf. Virkes Tariffnytt3/2013 av 28. januar i år, og tilsvarende informasjon til de tillitsvalgte i NF og NKF. Sagt i klartekst slår protokollen fast at påstandene i Virkes Tariffnytt 8/2012, om at årsrammen for undervisning var økt til 637 ganger 60 minutter, var feil.

De andre to punktene i protokollen var ikke omtvistet: Samlet årsramme for planfestet arbeidstid er uendret på 1280 (klokke)timer, og skolene kan selvsagt, som før, gjøre den enkelte undervisningstime/undervisningsøkt så lang eller kort man ser seg tjent med.
 

«Områingstid» er ikke et begrep i særavtale

Dette er et nytt begrep, for behov som alltid har fulgt med den rene undervisningen. Dette har imidlertid ikke vært tema mellom partene, verken ved forhandlingene i 2011 eller ved avklaringssamtalene om årsrammen for undervisning før protokollen av 17. januar. Vi er derfor svært overrasket over at den ene parten ensidig lanserer dette nå.

«Konverteringsfaktor»

Det er riktig at særavtalen ikke har noen generell konverteringsfaktor for omregning av tid mellom ulike arbeidsoppgaver i lærernes årsverk. Derfor er det heller ikke noe grunnlag i avtalen for å innføre den igjen, slik det i realiteten gjøres her. Særavtalens pkt 5 beskriver hvordan det skal behandles hvis lærere får andre arbeidsoppgaver i stedet for deler av åsrammen for undervisning, og bare det. Avtalen har ingen bestemmelser for eventuell omregning andre veien. Bestemmelser for hvordan dette eventuelt kan gjøres kan tas inn i den lokale arbeidstidsavtalen, jf. pkt 2.3. Det ligger altså ingen felles forståelse mellom partene bak det regnearket som var vedlagt e-posten til skolene.

 

Med vennlig hilsen

 

for                                                      for
Folkehøgskoleforbundet                    Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Knut Simble                                       Tor Grønvik
generalsekretær                               daglig leder

 

 

 

Vedlegg:

Innholdet i e-post til folkehøgskolene under Undervisningsoverenskomsten med Virke, 28. juni 2013

 

 

Fra: Jon Krognes [mailto:jon@toneheim.no]
Sendt: 28. juni 2013 14:14
Emne: Ny avtale

 

« …………….

 

I forbindelse med at vi har fått en klargjøring av særavtalens punkt 3.2, må alle skolene revidere sin lokale avtale.

 

Nå er det slått fast at undervisning er å forstå som 637 x 45 minutter, altså til sammen 478 klokketimer

Likeledes er det nå klart at potten til andre oppgaver er 802  klokketimer.

Likeledes er det slått fast at undervisningen kan organiseres i blokker av ulik lengde. Så her står dere fritt til å organisere den slik det er mest hensiktsmessig for dere.

 

478 + 802 = 1280 timer arbeisdplanfestet tid. Dette er den tiden arbeidsgiver har styringsretten over, og arbeidsgiver avgjør innholdet i disse timene etter drøftinger med de tillitsvalgte.

 

Deres lokale arbeidstidsavtaler må derfor oppdateres slik at de inneholder de korrekte totalsummene og detaljene.

 

Områingstid.

De 15 minuttene som tidligere hang på hver undervisningstime til for og etterarbeid i klasserommet, er ikke lenger med i undervisningsressursen. Undervisningstiden er nå kun netto undervisning (45 minutter pr undervisningstime) og de 15 minuttene til områingstid er fra nå av ute av avtalen og gjelder ikke lenger. Ressursen til områingstid skal heretter tas fra potten til andre oppgaver (de 802 timene).

 

Hva er områingstid? Områingstid er tiden til for og etterarbeid i klasserommet, til å bytte klasserom mellom timene, til samtaler med elevene der man oppklarer uklarheter i forbindelse med undervisningen osv. Dette er ikke pausetid, men arbeidstid mellom undervisningstimene knyttet til undervisningen.

 

Det er opp til dere å avgjøre hvor mye tid dere vil sette av til dette. Arbeidsgiver avgjør dette etter drøftinger med de tillitsvalgte. Det viktige er å finne en løsning som passer for din skole og i forhold til det faglige opplegget dere har. Som sagt er det nå ingen føringer på hvor stor denne ressursen skal være. Det er helt opp til dere hvor mye av potten på 802 timer dere vil benytte til områingstid.

 

Konvertering

Den gamle konverteringsfaktoren på 1,6 gjelder ikke lenger. Det har i de senere årene også blitt mer vanlig å konvertere både fra undervisning til andre oppgaver og den andre veien. Nå er det enklere å la regneark regne ut konverteringen om man ønsker å gjøre dette.

For å forenkle dette har jeg lagt med et lite regneark som regner ut konverteringen for dere. Det dere skal være oppmerksom på er at om dere konverterer endrer det både ressursen til undervisning, forberedelse og andre oppgaver. Det er selvfølgelig helt ok at dere konverterer så lenge det er enighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Og at da både arbeidsplanfestet tid og tidsressurs til for og etter arbeid samt faglig oppdatering endres i henhold til konverteringen.

Om dere bruker tabellen har dere i alle fall korrekte summer og årsverket endres ikke.

 

Om noe av dere har spørsmål er det bare å sende en mail.

 

…………………..»

Kalender