FHF rundskriv 17-2014: Status særavtale i Virkeområdet

Særavtalen for undervisningspersonalet i folkehøgskolen i Virkeområdet prolongeres for kommende skoleår.

 

Til  Lokallagsleder, distriktsleder

Vår ref.: 40/14/A 1.08
Oslo, 21.05.2014

FHF-rundskriv 17/2014

 

Særavtalen for undervisningspersonalet i folkehøgskolene

Informasjon om stauts i arbeidet med ny særavtale for Virke-området

 

Vedlagt følger felles informasjon fra partene

Vi ber om at dette blir gjort kjent for medlemmene.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                      Knut Simble
leder                                   generalsekretær

 

Vedlegg:               

Informasjonsskriv:

 

 

Informasjon om status for «Særavtalen for undervisningspersonalet i folkehøgskolen» mellom Virke og Utdanningsforbundet (FHF og NKF) skoleåret 2014 – 2015

 

Felles informasjon fra partene

Virke og Utdanningsforbundet, FHF og NKF har inneværende skoleår hatt i gang et utvalgsarbeid med gjennomgang av særavtalen for undervisningspersonalet i folkehøgskolene. Dette skal forberede en reforhandling av avtalen. Arbeidet har imidlertid blitt forsinket i påvente av avklaring av en tvist mellom partene om forståelsen av planfestet arbeidstid i særavtalens pkt. 3.

Dette har som konsekvens at det nå ikke er praktisk mulig å ha en ny avtale på plass til kommende skoleår. Partene er enige om at dette medfører at den eksisterende «Særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen» forlenges for skoleåret 2014 – 2015:

  • Særavtalen som ble inngått 22. juni 2011, gjelder uforandret.
  • Protokollen mellom de sentrale parter av 17. januar 2013 presiserer omfanget av årsrammen for undervisning.
  • Lokale særavtaler på den enkelte skole gjelder uendret videre for neste skoleår dersom ingen av de lokale parter krever reforhandling. Avtalene kan sies opp med en måneds varsel.
  • Ved eventuell reforhandling gjelder den eksisterende avtalen til det er inngått enighet om en ny. Se særavtalen pkt. 9.1 og 2.4.

 

Kalender