FHF rundskriv 19-2014: Tariffinformasjon

Forhandlingene om ny tariffavtale er nå sluttført i begge tariffområder. De nye avtalene, Hovedtariffavtalen i KS og Overenskomsten for Utdanning i Virke, gjelder fra 1. mai 2014 til 30. april 2016. Det økonomiske resultatet er det samme for begge tariffområder. Med virkning fra 1. mai gis det et generelt lønnstillegg på 2,15 % av den enkeltes grunnlønn per 30. april 2014, dog minst kr 8 500,-.

 

 

Til  tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet

Kopi til: rektor, ass.rektor, inspektør

Vår ref.: 46/14/A 1.08
Oslo, 16.06.2014

 

FHF-rundskriv 19/2014

 

Hovedtariffoppgjøret i Virke og KS 2014.

Forhandlingene om ny tariffavtale er nå sluttført i begge tariffområder.

De nye avtalene, Hovedtariffavtalen i KS og Overenskomsten for Utdanning i Virke, gjelder fra 1. mai 2014 til 30. april 2016. Det økonomiske resultatet er det samme for begge tariffområder.

Med virkning fra 1. mai gis det et generelt lønnstillegg på 2,15 % av den enkeltes grunnlønn per 30. april 2014, dog minst kr 8 500,-. I tillegg er det avtalt kronetillegg på noen av ansiennitetstrinnene for de fleste stillingskategoriene. Alle sentrale tillegg er inkludert i endret minstelønn.

Det er avsatt 1% til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli 2014. Forhandlingene skal være sluttført innen 1. november 2014.

Det er også avtalt et nytt lønnssystem fra og med 1. mai 2015. Den største endringen er at det i tillegg til dagens ansiennitetstrinn innføres nye trinn ved to og seks års ansiennitet.

Partenes forhandlere har anbefalt resultatet. Svarfristen for formell godtakelse av avtalen er 18. juni for KS og 11. juli for Virke.

 

Arbeidstidsavtalen for lærerne omfattes ikke av denne overenskomsten.
Som kjent har arbeidstidsspørsmålet for lærerne i grunn- og videregående skole vært en del av hovedtariffoppgjøret på KS-området. Dette gjelder ikke for folkehøgskolene i KS og Virke. Særavtalen for undervisningspersonalet i folkehøgskoler på Virke-området gjelder uendret for skoleåret 2014-2015. Se informasjon i FHF-rundskriv 17-2014.

  

Minstelønn fra 1. mai 2014 til 30. april 2015:

Stillings-benevnelse

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

 

Stillinger uten særskilt krav om utdanning

273 700

273 700

278 800

278 800

293 800

339 900 *

 

Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger

316 300

316 300

318 600

318 600

327 500

375 100

 

Stillinger med krav om høyskoleutdanning

364 500

364 500

369 500

369500

386 000

419 500

 

Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning

383 100

383 100

387 600

387 600

398 700

447 600

 

Stillinger med krav om mastergrad

411 800

411 800

422 000

422 000

462 100

491 500

 

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lærer

369 700

369 700

382 200

382 200

 392 800

408 600

451 200

Adjunkt

410 800

410 800

425 000

425 000

437 000

443 300

480 300

Adjunkt med tilleggsutdanning

440 500

440 500

450 900

450 900

464 100

478 400

517 800

Lektor

462 600

462 600

472 000

472 000

479 300

508 100

558 300

Lektor med tilleggsutdanning

477 700

477 700

489 700

489 700

503 000

524 400

583 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*)Per 1. mai 2014 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr. 364.000, i 100% stilling. 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                          Knut Simble
leder                                       generalsekretær

Kalender