FHF rundskriv 1-2015 Distriktsnivå i FHF Høring 2

Styret har ut fra høringssvar i 2014 drøftet seg fram til forslag til endringer for distriktsnivået med utgangspunkt i modell B. Forslaget følger på neste side. Vi ber om tilbakemeldinger på om forslaget er det styret bør legge fram som endringsforslag mht. distriktsnivået og kan forvente støtte til i kommende landsmøtet.

 

Til           Lokal- og distriktslag i Folkehøgskoleforbundet
Att:        Tillitsvalgt/lokallags-/distriktslagsleder

Vår ref.: 01/15/A 1.08  

Oslo, 08.01.2015

FHF-rundskriv 1/2015

 

Høring på forslag til omlegging av distriktsnivået i Folkehøgskoleforbundet

Riktig godt nytt år! Et år hvor vi har landsmøte, på Voss folkehøgskole 1.3.juni. Mer om det siden.

Utfordringen om å få til et godt fungerende nivå mellom lokallaget på skolen og sentralt i organisasjonen gjenstår etter at vedtektsendringsforslaget fra forrige styre om å fjerne distriktsnivået i organisasjonen ikke fikk 2/3 flertall på landsmøtet i 2013.

Nåværende styre forholder seg til vedtaket på landsmøtet i inneværende landsmøteperiode. Samtidig forbereder styret ny behandling av saken i kommende landsmøte på Voss Folkehøgskule 1.-3.juni 2015.

Utfordringene kan oppsummeres til hvordan organisere vi oss med de ressurser vi har for å få til best mulig erfaringsdeling, oppfølging av saker, opplæring og motivasjon.

 

Høring i fjor

I fjor hadde styret tre modeller for distriktsnivået framover på høring blant lokal- og distriktslagene. De tre modellene i høringen var:
                A) å bevare et formelt distriktsnivå i organisasjonen som nå,
                B) å fjerne distriktsnivået som formell og obligatorisk ledd i organisasjonen og erstatte dette
                     med større satsning på allerede eksisterende arenaer,
                C) å omorganisere distriktsleddet til f.eks. fem regioner.

Alle høringssvarene (9) fra i fjor peker på modell B, og ett svar også på modell C (1+?) med forslag om evt. godtgjøring til en leder. Et høringssvar peker på at vi bør vurdere å utvide styret for å ta i vare engasjement og organisasjonsopplæring ved evt. omlegging.

 

Høringssvarene peker med andre ord klart på modell B (fjerne distriktsleddet i vedtektene, se over) og avdekker en skepsis til å endre distrikt til regioner, som vil ligne på dagens ordning og i tillegg kreve mer ressurser.

Styret har ut fra dette drøftet seg fram til forslag til endringer for distriktsnivået med utgangspunkt i modell B. Forslaget følger på neste side.

 

Vi ber om tilbakemeldinger på om forslaget er det styret bør legge fram som endringsforslag mht. distriktsnivået og kan forvente støtte til i kommende landsmøtet.

 

Høringen er utformet som forslag, hvor det kan kommenteres til hvert punkt om dette støttes eller om det er forslag til endringer. Merk at høringen også omfatter spørsmål om junimøtet skal opprettholdes.

 

Forslag til endring i distriktsleddet i Folkehøgskoleforbundet – til høring

 

1)  Paragraf om distriktslag tas ut av vedtektene. Krever 2/3 flertall på landsmøtet for å bli vedtatt. Om dette vedtas, vil det ikke lenger være obligatorisk å organisere et formelt distriktsnivå. Dette utelukker ikke møter mellom tillitsvalgte i et distrikt, på eget initiativ eller på initiativ fra kontoret.

Støttes        Støttes ikke           Evt. merknader:

 

Dersom distriktslag fjernes fra vedtektene følger disse forslagene:

2)  Referanser: Folkehøgskoleforbundet sentralt tar mer ansvar for å hente inn erfaringer i ulike viktige saker for alle grupper ansatte på skolene som referanseverk til å vurdere egen praksis/lokal avtaler og som grunnlag for sentrale initiativer, samtaler, forhandlinger mv.

Støttes        Støttes ikke           Evt. merknader:

 

3)  Drøftingsdagene distriktsvis: Folkehøgskoleforbundet sentralt opprettholder informasjon til medlemmene på de distriktvise drøftingsdagene. Folkehøgskoleforbundet skal være aktiv overfor vertsskoler om bidrag innholdsmessig på de distriktvise drøftingsdagene, samt at det settes av tid til møte med medlemmene. Valg av tillitsvalgt lokalt bør finne sted før sommeren, for bedre planlegging for høsten.

Støttes        Støttes ikke           Evt. merknader:

 

4) Systematisk og utvidet tillitsvalgtopplæring: For bedre å ta vare på behov for opplæring, oppfølging av saker, erfaringsdeling og motivasjon ut over lokallagsnivå og landsmøte styrkes tillitsvalgtopplæringen med et modulbasert opplæringsprogram for tillitsvalgte lagt til tillitsvalgtskonferansen, distriktsmøtene og eller landsmøtet (tydeligere og mer systematisk opplæring og erfaringsdeling). (Skolene vil fortsatt kunne søke om refusjon for vikar for tillitsvalgte, når disse kalles inn til møter, f.eks. distriktsvis.)

Støttes        Støttes ikke           Evt. merknader:

 

5)  Kommunikasjonskanaler: Det foretas en gjennomgang av kommunikasjonskanalene til Folkehøgskoleforbundet, i den hensikt å videreutvikle disse, inkludert bladet Folkehøgskolen og videreutvikling av den elektroniske plattformen for informasjon, opplæring, saksoppfølging, erfaringsdeling, samtale, motivasjon mellom tillitsvalgte/organisasjonen m.v.

Støttes        Støttes ikke           Evt. merknader:

 

6)  Styrets størrelse og sammensetning: Styret for perioden 2017-2019 gis i oppdrag å legge fram evt. forslag til endring i styrets størrelse og sammensetning.

Støttes        Støttes ikke           Evt. merknader:

 

7)  Junimøtet:  Oppslutningen om junimøtene har vært variabel. Junimøtet som institusjon ble etablert da den gang NF gikk fra ettårige til toårige landsmøteperioder. Junimøtet er tenkt som en stimulerende møteplass for vi som arbeider i frilynt folkehøgskole. Det kreves en del ressurser å planlegge og gjennomføre junimøtet, ressurser som evt. kan benyttes til å styrke andre møteplasser vi allerede har. Styret ønsker tilbakemelding på om junimøtet har utlevd sin rolle eller skal opprettholdes (om dere vil møte på dette framover).

Junimøtet opprettholdes           Junimøtet avvikles   

 

Evt. merknader:

 

 

Detaljene som hvilke paragrafer som berøres i vedtektene vil framkomme av sakspapirene til landsmøtet.

Vi oppfordrer tillitsvalgte til å kalle inn til medlemsmøte så snart som mulig for å svare på denne høringen.

Svar innen 31. januar 2015 til ob@folkehogskole.no

Videre saksgang:

Styret vil sluttbehandlet saken i styremøtet i starten av februar ut fra høringssvarene, og avgjør da hvordan saken behandles i landsmøtet i juni.

—-  

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                      Knut Simble
leder                                   generalsekretær

Kalender