FHF rundskriv 16-2015: Lønnsreguleringer for de fylkeskommunale folkehøgskolene

Lønnsoppgjøret i KS-området er ferdig. Unio kommune og KS kom fram til en forhandlings-løsning i årets mellomoppgjør. Med utgangspunkt i de økonomiske forutsetningene, er resultatet i kommunesektoren som forventet. Den totale rammen i årets KS-oppgjør ble om lag tre prosent.

 

Til          Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:)
ATT:       Rektor 
              Lokallagsleder/alle ansatte

 

Vår ref.: 35/15/A 1.08  

Oslo, 12.05.2015 

  

FHF-rundskriv 16/2015

  

Lønnsreguleringer for de fylkeskommunale folkehøgskolene

Lønnsoppgjøret i KS-området er ferdig. Unio kommune og KS kom fram til en forhandlings-løsning i årets mellomoppgjør. Med utgangspunkt i de økonomiske forutsetningene, er resultatet i kommunesektoren som forventet. Den totale rammen i årets KS-oppgjør ble om lag tre prosent.

I fjorårets tariffoppgjør, som var et hovedtariffoppgjør, valgte partene å se 2014 og 2015 i sammenheng. I fjor ble det derfor forhandlet fram tillegg også for 2015. Partene er nå blitt enige om at disse tilleggene blir det endelige økonomiske resultatet for i år.


Nytt lønnssystem

Fra 1. mai 2015 blir det innført et nytt lønnssystem som erstatter dagens minstelønnssystem. Det nye systemets grunnprinsipp er at arbeidstakerne skal være sikret lønnstillegg ved hvert ansiennitetsopprykk. Dette sikres ved at tillegget blir gitt uavkortet og uavhengig av om vedkommende har lokale tillegg eller ikke.

Se vedlegg for tabell som viser lønnstillegg som gjelder fra 1. mai 2015 og de nye tilleggene for laveste garanterte årslønn ved hvert ansiennitetstrinn per 1. mai 2015

Ledere med hovedsakelig sentral lønnsdannelse

I årets mellomoppgjør ble det ikke gitt noe generelt tillegg. Økonomien gikk i sin helhet med til det nye lønnssystemet. Ledere i kapittel 4b og 4c i tariffavtalen er ikke omfattet av det nye lønnssystemet, og får derfor ingen sentrale tillegg i år.  I fjorårets sentrale oppgjør ble det imidlertid lagt en føring om at ledere skulle prioriteres i de lokale forhandlingene. Statistikken nå i etterkant viser at det skjedde.

Utvalg
Partene ble enige om å sette ned to utvalg: ett som skal arbeide med pensjon og ett som skal følge opp innføringen av det nye lønnssystemet.

 

Pensjonsutvalget skal arbeide med å utrede ulike relevante pensjonsspørsmål, for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag når fremtidige pensjonsordninger skal avklares. Partene er enige om behovet for en god og felles offentlig tjenestepensjon.

Partene er enige om at det partssammensatte utvalget som utredet og foreslo lønnssystemet som innføres 1. mai 2015 skal gjenoppta arbeidet. Formålet er i fellesskap å følge opp innføringen av det nye lønnssystemet og avklare problemstillinger og eventuelle utilsiktede virkninger som måtte dukke opp. Utvalget skal drøfte og vurdere forslag til justeringer i lønnssystemet foran hovedtariffoppgjøret i 2016 og avlegger rapport til partene innen 1. mars 2016.

 

Partenes valgte organer (representantskap, landsstyre, hovedstyre) har frist til 1. juni 2015 for godkjenning av anbefalt forhandlingsresultat.

Virke

Forhandlingene på for de øvrige folkehøgskolene, på tariffområde Virke, starter 2. juni. 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                  Knut Simble
leder                                generalsekretær

Kalender