FHF rundskriv 19-2015: Lønnsreguleringer for folkehøgskolene tilsluttet Virke

Lønnsoppgjøret i Virke-området er ferdig. Organisasjonene og Virke kom fram til en forhandlings-løsning i årets mellomoppgjør. Med utgangspunkt i de økonomiske forutsetningene, er resultatet som forventet. Den totale rammen i årets Virke-oppgjør ble om lag tre prosent.

 

Til           Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:)
ATT:       Rektor
              Lokallagsleder/alle ansatte

 

Vår ref.: 40/15/A 1.08

Oslo, 05.08.2015 

 

FHF-rundskriv 19/2015

 

Lønnsreguleringer for folkehøgskolene tilsluttet Virke 

Lønnsoppgjøret i Virke-området er ferdig. Organisasjonene og Virke kom fram til en forhandlings-løsning i årets mellomoppgjør. Med utgangspunkt i de økonomiske forutsetningene, er resultatet som forventet. Den totale rammen i årets Virke-oppgjør ble om lag tre prosent.

I fjorårets tariffoppgjør, som var et hovedtariffoppgjør, valgte partene å se 2014 og 2015 i sammenheng. I fjor ble det derfor forhandlet fram tillegg også for 2015. Partene er nå blitt enige om at disse tilleggene blir det endelige økonomiske resultatet for i år.


Nytt lønnssystem

Fra 1. mai 2015 ble det innført et nytt lønnssystem som erstatter dagens minstelønnssystem. Det nye systemets grunnprinsipp er at arbeidstakerne skal være sikret lønnstillegg ved hvert ansiennitetsopprykk. Dette sikres ved at tillegget blir gitt uavkortet og uavhengig av om vedkommende har lokale tillegg eller ikke.

Tabellen under viser lønnstillegg som gjelder fra 1. mai 2015:


 

De nye tilleggene gir følgende tabell for laveste garanterte årslønn ved hvert ansiennitetstrinn per 1. mai 2015:

 

*)Per 1. mai 2015 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr. 377 400,- i 100 prosent stilling. 

 

PRINSIPPER VED GARANTILØNNSSYSTEMET:

  • Alle skal være sikret en lønnsutvikling.
  • Alle lønnstillegg legges på den enkeltes årslønn (flyte oppå) – gjelder alle tillegg alltid.
  • Ansiennitetstillegg gis fullt ut – dette gjelder uavhengig av om den ansatte har høyere lønn en garantilønn

 

INNHOLD I GARANTILØNNSSYSTEMET:

Garantilønn (0 år)

Lønnstillegg for ansiennitet:

  • fastsettes i prosent av 0-årstrinnet og regnes ut i kroner
  • gjelder ved alle ansiennitetsopprykk i løpet av året

 

Utregnet laveste garanterte årslønn

Forutsetninger:

1. Arbeidstakere som før 1. mai 2015 hadde 10/16 års ansiennitet eller mer, har sitt ansiennitetstillegg som en del av årslønnen fra 1.mai 2015. Disse skal derfor ikke ha ansiennitetstillegg etter tabellen.

2. Laveste utregnet årslønn, gjelder pr 1. mai 2015 og er en sikringsbestemmelse, alle ansatte må ha minimum laveste utregnet årslønn ut fra ansiennitet (ekskl. pkt 1)

3. Utregnet tillegg for ansiennitet, gis på det tidspunktet ansiennitet oppnås.

 

Årlig lønnsregulering av stillinger som får sin lønn forhandlet lokalt

Forhandlinger gjennomføres innen 1. oktober og gis virkningstidspunkt 1. mai, med mindre partene lokalt kommer til enighet om en annen dato.

 

Avlønning av alderspensjonister

Partene viser til gjennomgående bestemmelser i landsoverenskomstene avtalt pr 1. mai 2014. Vilkårene for avlønning av alderspensjonister følger de til enhver tid gjeldende tariffavtale/administrative bestemmelser for hhv. KS- og statsområdet.

Merknad:

Dette betyr at for ansatte som mottar tjenestepensjon fra KLP så en ny sats kr 186 pr/time fra 1. mai 2015.

For ansatte som mottar tjenestepensjon fra SPK så ble satsen endret administrativt til kr 186 pr/time fra 1. januar 2015.


Ledere med hovedsakelig sentral lønnsdannelse

I årets mellomoppgjør ble det ikke gitt noe generelt tillegg. Økonomien gikk i sin helhet med til det nye lønnssystemet. Ledere i tariffavtalen er ikke omfattet av det nye lønnssystemet, og får derfor ingen sentrale tillegg i år.  I fjorårets sentrale oppgjør ble det imidlertid lagt en føring om at ledere skulle prioriteres i de lokale forhandlingene.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt               Knut Simble
leder                             generalsekretær

Kalender