FHF rundskriv 24-2015: Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet

Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet - til orientering og kunngjøring, evt. ved oppslag. Det vil i år deles ut inntil NOK 90.000 fra fondet totalt. Søknadsfrist 1. desember 2015.

  

  

Vær snill å kopiere til:

–          tillitsvalte i FHF

–          rektor

 

Vår ref.: 51/15/ A6.04.9
Oslo, 16.11.2015
                                                                                                                                                            

FHF-rundskriv 24/2015

 

 

Utlysing av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

 

Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet – til orientering og kunngjøring, evt. ved oppslag.

 

Det vil i år deles ut inntil NOK 90.000 fra fondet totalt.

 

Søknadsfrist 1. desember 2015.

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt              Knut Simble
leder                           generalsekretær

 

 

 

Vedtekter
for Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet
 

(Pr 3.6.2015)

 1. Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet er bygd opp av midlar frå eit ekstra påslag på medlemskontingenten med 0,05% etter eit landsmøtevedtak i 1999

 

 1. Midlane frå fondet skal nyttast til å støtte internasjonale solidaritetstiltak.

 

 1. Prosjekt der folkehøgskolar er, eller vil bli direkte engasjert, skal prioriterast.  Ved vurderinga bør det også leggjast vekt på om prosjektet omfattar engasjement frå fleire skolar.

 

 1. Styret i Folkehøgskoleforbundet er styre for fondet.

 

 1. Søknad om midlar skal innehalde

– Presentasjon av prosjektet

– Opplysningar om korleis midlane er tenkte brukt

– Opplysning om kven som er ansvarleg for at midlane blir nytta etter føresetnadene

 

 1. Styret kan gi utfyllande prioriteringar av midlar frå fondet.

 

 1. Etter at midlane er nytta skal rapport og dokumentasjon om bruken, og 
  med undertekning av rektor, sendast Folkehøgskoleforbundet innan mars
  påfølgande år. Ved manglande eller mangelfull rapportering kan midlane
  krevjast betalt tilbake til fondet.

 

 1. Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet kan endre desse vedtektene.

 

Søknadsfrist: Kunngjørast i rundskriv frå Folkehøgskoleforbundet kvart år.

 

 

Søknadsfrist for 2016: 1. desember 2015

Kalender