FHF rundskriv 25-2015: Utlysning av midler til pedagpogisk utviklingsarbeid

Folkehøgskoleforbundet lyser med dette ut felles PU-midler som skolene kan søke på. Frist for søknad for skolene er 15.02.2016.

 

Til 

Folkehøgskolene tilknyttet IF

Kopi til: Rektor, inspektør og tillitsvalgte.

 

Vår ref.: 54/15/A 1.08 + A 1.11.4,

Oslo, 15.12.2015

 

FHF-rundskriv 25/2015

 

 

Utlysning av midler til pedagogisk utviklingsarbeid

Folkehøgskoleforbundet lyser med dette ut felles PU-midler som skolene kan søke på.
Frist for søknad for skolene er 15.02.2016.

  

Skoler som ønsker å søke om midler til PU-arbeid gjør dette på vedlagt søknadsmal undertegnet av rektor.

I 2016 kan skolene søke om PU-midler, for gjennomføring i skoleåret 2016-17, innenfor følgende områder:

 

Kjerne og identitet

Folkehøgskoleforbundet utlyser totalt NOK 50.000,- for skoler som ønsker å arbeide med folkehøgskolens kjerne og identitet på egen skole eller helst i samarbeid med annen/andre skoler. Eksempler på et slikt arbeid kan være:

 

a)      Har vi en egen folkehøgskolepedagogikk? På hvilken måte blir denne uttrykt på vår skole? Hvordan jobber vi med elevene og hvorfor gjør vi det slik? Hvilke felles kjennetegn finner vi ved vår egen skole?

 

Mulig det kan være to skoler som søker i fellesskap, slik at de kan speile seg i hverandre?  – Se likheter og forskjeller, utfordringer og muligheter.

 

b)      Hvordan jobber vi med elevsamværet på vår skole? På hvilken måte bidrar de ansatte? Hvordan bruker de egen yrkesarena i møte med elevene? Hvordan bruker skolen «internatet» som helhetlig læringsarena?

Skoler som samarbeider om PU-prosjekt som omhandler «Kjerne og identitet» vil bli prioritert.  

 

Åpen pott

Folkehøgskoleforbundet utlyser totalt NOK 30.000,- i åpen pott, for skoler som ønsker støtte til annet pedagogisk utviklingsprosjekt enn nevnt over.

 

Utbetaling – rapportering

Dersom skolen tildeles PU-midler, rapporterer skolen PU-prosjektet til Folkehøgskoleforbundet ved Sindre Vinje. På Lederforum november 2017 presenterer skolen sine praktiske erfaringer, konkret hva skolen(e) har lært gjennom det aktuelle PU-prosjektet samt veien videre.

Dersom dere får tilgodesett midler ut fra PU-søknad, vil 50 % av tildelte midler utbetales etter midtveisrapport og de siste 50 % etter presentasjon og sluttrapport. Midtveisrapport og sluttrapport skrives på egen mal, som blir sendt aktuelle prosjektskoler.

Frister å forholde seg til:

  • Frist for skolene å sende inn søknad PU-midler – 15. februar 2016
  • Frist for Folkehøgskoleforbundet å sende svar på skolenes søknader – 15. mars 2016
  • Midtveisrapport – 15. desember 2016 (for første utbetaling – 50 %)
  • Sluttrapport – 15. september 2017 (for andre utbetaling – 50 %)

 

Søknad sendes elektronisk til sindre@folkehogskole.no innen 15.02.2016.

 

 

Med beste hilsen

Sindre Findal Vinje                      Knut Simble
rådgiver pedagogisk utvikling      generalsekretær

 

Evt. vedlegg:        

  • Mal for søknad om lokale PU-midler

 

Kalender