FHF rundskriv 3-2015 Politisk markering 28. januar

Folkehøgskolebundet ber medlemmene støtte opp om politiske markeringer som arrangeres over hele landet onsdag 28. januar kl 14-16. Streiken er rettet mot regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. Alle organisasjoner i UNIO, LO og YS slutter opp om markeringen.

 

Til alle medlemmer i Folkehøgskoleforbundet

Kopi til:

Vår ref.: 03/15/A 1.08, Oslo, 15.01.2015

FHF-rundskriv 3/2015


Politisk markering 28. januar 2015 kl. 14-16 

Folkehøgskolebundet ber medlemmene støtte opp om politiske markeringer som arrangeres over hele landet.

Streiken er rettet mot regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. Alle organisasjoner i UNIO, LO og YS slutter opp om markeringen.

 

Hjemmel for politisk streik

Politisk streik/demonstrasjonsaksjoner er ikke regulert i lov, men er hjemlet både i flere Hovedavtaler og gjennom rettspraksis fra Arbeidsretten. En lovlig politisk streik er ikke rettet mot egne lønns- og arbeidsvilkår, må være kortvarig og må ikke være rettet mot arbeidsgivers styringsrett. Hovedhensikten med en politisk streik er således ikke å ramme arbeidsgiver. 

Folkehøgskoleforbundets styre mener de foreslåtte endringene vil gi betydelige negative konsekvenser for norske arbeidstakere, i form av svakere vern og forverrede betingelser. Forslagene innebærer økt styringsrett for arbeidsgiver, redusert innflytelse for tillitsvalgte og sentrale fagorganisasjoner. Videre undergraver forslagene det etablerte trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv. Arbeidet med kjønnslikestilling og inkluderende arbeidsliv blir også svekket. Stortinget må avvise regjeringens forslag til svekking av arbeidsmiljøloven.

Kampanjeside
Vi viser til kampanjenettsiden mitt arbeidsliv, der informasjon, materiell og informasjon om markeringer legges fortløpende ut: http://mittarbeidsliv.no/

 

Deltakelse i markeringene 
Dette er ikke en tariffstreik der medlemmer tas ut i kamp, men styret oppfordrer alle medlemmer til å delta for å markere motstand mot regjeringens forslag til ny Arbeidsmiljølov.

 

Det utbetales ikke streikebidrag for deltakelse i politisk streik. Dette gjelder også om medlemmet skulle bli trukket i lønn for tidsrommet.

Vi vil presisere følgende:

Lokal varsling
Lokal arbeidsgiver skal varsles av forbund/lokale ledd alle steder der medlemmer skal delta i den politiske streiken. Varslingen skal gjøres i så god tid som mulig og skal inneholde grunnen til aksjonen og dens varighet. Det skal ikke leveres navnelister sammen med varselet om politisk streik.  

Dette er viktige markeringer!

Styret i Folkehøgskoleforbundet

Kalender