FHF rundskriv 6-2015: Notat om lønn til inspektører i folkehøgskolen

Bakgrunnen for notatet er at organisasjonene har fått en del henvendelser om lønnsinnplassering for inspektører. Flere har også ønsket at det sendes ut et skriv til skolene med noen modeller for avlønning som kan være aktuelle. Folkehøgskoleforbundet og NKF er derfor blitt enige om å sende ut dette notatet.

 

Til           Folkehøgskolene

ATT:       (ver vennlig å videresende til:)
                -Rektor
                -Assisterende rektor/inspektør
                -Tillitsvalgt

 

Vår ref.: 16/15/A 1.08                                                                                                                
Oslo, 18.02.2015

FHF-rundskriv 6/2015

Notat om lønn for inspektører i folkehøgskolen

Bakgrunnen for notatet er at organisasjonene har fått en del henvendelser om lønnsinnplassering for inspektører. Flere har også ønsket at det sendes ut et skriv til skolene med noen modeller for avlønning som kan være aktuelle. Folkehøgskoleforbundet og NKF er derfor blitt enige om å sende ut dette notatet.

Lønnsfastsettelse skal skje av arbeidsgiver på grunnlag av inngått tariffavtale og/eller drøftinger ved tilsetting – jf. Kap. 1, pkt. 4.2.1 i Landsoverenskomst for utdanning (Virke-området) og «Innledende merknader» i kap. 4B i Hovedtariffavtalen på KS-området. Begge avtalene legger vekt på at «ved lønnsfastsettelsen skal det blant annet tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse».


Lønn for inspektører

Før man foretar en lønnsinnplassering for skolens inspektør er det svært viktig å definere inspektørstillingens innhold og omfang. Aktuelle momenter i denne sammenheng kan blant annet være; grad av lederfunksjoner/arbeidsgiveransvar, personalansvar, størrelsen på stillingens inspektørbit og størrelsen på undervisningsplikten som er tillagt stillingen.

Uten at vi kjenner den enkelte inspektørstillings innhold og omfang kan et grunnlag for lønnsdrøftinger være en av følgende modeller:

a)      Inspektør innplasseres som adjunkt med tilleggsutdanning og med 16 års ansiennitet; kr. 517 800 (per 1. mai 2014) pluss et avdelingsledertillegg. Innholdet i avdelingslederansvaret er med og bestemmer størrelsen på avdelingsledertillegget (bl. a. om inspektøren har medarbeidersamtaler med lærerne, om vedkommende har lite eller stort omfang av stedfortredertjeneste osv.). Størrelsen av avdelingsledertillegget må justeres opp med jevne mellomrom.

b)      Inspektøren, som pedagogisk leder, lønnes høyere enn lektor med tilleggsutdanning med 16 års ansiennitet; kr. 583 100 (1. mai 2014). Hvor mye høyere, må vurderes ut fra innholdet i inspektørjobben (jfr. punkt a). Som i modell a) sikrer også denne modellen regelmessig lønnsøkning for inspektøren – på linje med andre ansatte. Størrelsen av avdelingsledertillegget må justeres opp med jevne mellomrom.

 

c)       Inspektøren lønnes på et nivå som er en viss prosent av rektors lønn. Aktuelle prosentsatser ut fra dagens lønnsnivå for rektorer og inspektører (Jamfør Folkehøgskolerådets lønnsundersøkelse i januar 2013) kan være et sted mellom 85 og 90 %. Denne modellen gjør lønnsnivået avhengig av rektors lønn, som skal vurderes en gang per år, noe som tilsier at inspektørens lønn også får en regelmessig justering (men ikke nødvendigvis hvert år).

 

d)      Avlønning av leder:

–          For private folkehøgskoler (Virkeområdet):

Dersom inspektøren fyller kravene til å bli tatt ut av landsoverenskomstens bestemmelser om fastsetting og regulering av lønn (jfr. Landsoverenskomstens kap. 3, pkt. 3.2.6 om at vedkommende er engasjert i utforming og gjennomføring av virksomhetens personalpolitikk) kan inspektøren, etter drøfting med de lokale arbeidstakerorganisasjoner, tas ut av landsoverenskomstens bestemmelser om fastsetting og regulering av lønn. I så fall skal skolens styre minst en gang per år vurdere lønnsvilkårene for inspektøren.

–          For fylkes- og kommuneeide folkehøgskoler (KS-området):

Se kap. 3, pkt. 3.4.0 og 3.4.2 i Hovedtariffavtalen på KS-området. Der finner man «Undervisningsinspektør» som en egen stillingskode (kode 9954). Helt først i pkt. 3.4.2 Andre ledere – avlønning står det at «Lønn til leder som i sin stilling innehar et selvstendig delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar, fastsettes etter forhandlinger lokalt».

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                 Knut Simble
leder                               generalsekretær

Kalender