FHF rundskriv 13-2016: Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale

Vedlagt følger forslag til mal for lokal særavtale. Opplistingen av hvilke vilkår som kan tas inn i avtalen er kanskje ikke fyllestgjørende, men er ment som noen forslag det kan være smart å få inn i en lokal avtale.

 

Til  tillitsvalgt/lokallagsleder i Folkehøgskoleforbundet

Kopi: rektor

Vår ref.: 22/16/A 2.02,
Oslo, 14.03.2016

FHF-rundskriv 13/2016

 

Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale

Vi viser til ønsker som kom fram på siste tillitsvalgtkonferanse. Vedlagt følger forslag til mal for lokal særavtale. Opplistingen av hvilke vilkår som kan tas inn i avtalen er kanskje ikke fyllestgjørende, men er ment som noen forslag det kan være smart å få inn i en lokal avtale. Vi ønsker lykke til med gode forhandlinger og vi mottar gjerne tilbakemeldinger med tanke på forbedringer av malen.

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                   Knut Simble
leder                                generalsekretær

Vedlegg: Mal for lokal særavtale for undervisningspersonale  

Kalender