FHF rundskriv 14-2016: Folkehøgskolens lederutdanning – påminnelse

Vi anmoder derfor om at flere rektorer vurdere dette studietilbudet en gang til og også videreformidler tilbudet om Folkehøgskolens lederutdanning til sine ansatte.

  

Til  rektor

Kopi til:

Vår ref.: 23/16/A 1.08
Oslo, 16.03.2016

FHF-rundskriv 14/2016

 

 

Folkehøgskolenes lederutdanning

 

(Denne meldingen går til alle folkehøgskolene i Norge, ved rektor, uavhengig av om rektor eller andre har søkt lederutdanningstilbudet)

 

Kjære rektor

Det har lenge vært uttrykt ønske om å få til et formelt utdanningstilbud for rektorer i folkehøgskolen. Tilbakemeldinger i flere arenaer, blant annet en spørreundersøkelse på skolene og tilbakemeldinger i rektorutvalgene i både Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, ga oss den nødvendige avklaringen av behovet og derfor basis for å arbeide videre med å etablere et forpliktende tilbud med Høgskolen Sørøst-Norge og NLA. (Av 60 rektorer svarte 70% at de kunne tenke seg å delta på denne opplæringen.)

 

Vi var derfor i utgangspunktet trygge på at et tilbud basert på 25 deltakere og fordelt over tre budsjettår ville være realistisk å få gjennomført. Det er informert om tilbudet ved flere anledninger, sist i rektormøtet i Bodø i januar og ved utsendelser til skolene, både fra Høgskolen Sørøst-Norge og fra oss.

 

Den første fristen for påmelding var satt til 1. mars. Da var det totalt ca 15 som hadde søkt. De fleste er lærere og inspektører, og fra kristelige folkehøgskoler. Per dags dato er antall påmeldte steget til rundt 20. Kun et fåtall av de påmeldte er fra skoler tilknyttet IF.

 

Vi har anstrengt oss for å få til et kvalitativt godt og relevant studietilbud, ved en offentlig høgskole. Med tanke på tilbakemeldingene og at et flertall av skolene er tilknyttet IF, er det derfor overraskende at så få har søkt seg til dette studietilbudet. 

 

Studiet representerer en unik arena for nåværende og kommende ledere i folkehøgskolen til å videreutvikle egen kompetanse innen pedagogikk og skoleutvikling. Refleksjon og læring ut fra den enkelte deltakers erfaringer vil stå sentralt. Men uten flere deltakere står vi i fare for at studiet ikke kan gjennomføres.

 

Dersom det viser seg at studiet ikke kommer i gang, vil denne muligheten vanskelig kunne gjentas i overskuelig framtid. Samtidig vil arbeidet med å etablere et pedagogisk videreutdanningstilbud for lærere også stoppe opp.

Vi anmoder derfor om at flere rektorer vurdere dette studietilbudet en gang til og også videreformidler tilbudet om Folkehøgskolens lederutdanning til sine ansatte.

 

Fristen for påmelding til Folkehøgskolens lederutdanning er nå satt til 31.3.16.

 

Vi gjør oppmerksom på at kursavgiften blir delt og fakturert over tre regnskapsår.

Vi vil også peke på muligheten til å søke stipend fra HUK-fondet i Virke, som både skolene og de ansatte betaler inn til.

 

 

For informasjon og påmelding: se FHF rundskriv 2-2016 eller våre nettsider: www.folkehøgskoleforbundet.no 

 

Kontakt gjerne Sindre Vinje (kontaktinfo) hvis dere har spørsmål om utdanningstilbudet.

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                              Knut Simble
leder                                           generalsekretær

Kalender