FHF rundskriv 19-2016: Påminnelse høringssaker til lokallaget – ny frist

Fristen for tilbakemelding til styret var satt til 1. april. Da styret har utsatt møtet i april til mai, forlenger vi herved fristen for tilbakemeldinger på forslagene. Vi ber om at det innkalles til lokallagsmøte for uttalelse om vedlagte forslag i rundskrivene 4,5 og 6, samt svar på rundskrin nr.7 om rekruttering av medlemmer.

 

Til           Lokallaget av Folkehøgskoleforbundet
               
ved (vær snill å send videre til) lokal tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet

Kopi til: Utvalgene for lærere, praktisk personale og rektorer

 

Vår ref.: 30/16/A 1.08
Oslo, 25.04.2016

 

 

FHF-rundskriv 19/2016


Saker til lokallagsmøte – påminnelse og utsatt høringsfrist

Vi viser til FHF-rundskriv 8-2016 der vi sendte ut fire rundskriv til lokallagene:

FHF-rundskriv 4/2016: Høring om forbundsstyrets størrelse og sammensetning
FHF-rundskriv 5/2016: Høring: Gjennomgang av felles arrangementer i folkehøgskolen
FHF-rundskriv 6/2016: Forslag til endring av prosedyre for personvalg på landsmøtet
FHF-rundskriv 7/2016: Rekruttering av medlemmer


Drøft forslagene i lokallagsmøte

Fristen for tilbakemelding til styret var satt til 1. april. Da styret har utsatt møtet i april til mai, forlenger vi herved fristen for tilbakemeldinger på forslagene. Vi ber om at det innkalles til lokallagsmøte for uttalelse om vedlagte forslag i rundskrivene 4,5 og 6, samt svar på rundskrin nr.7 om rekruttering av medlemmer.

Vi oppfordrer også til at de lokallag som ikke har valgt et styre, om å velge et styre bestående av lokallagsleder, nestleder og kasserer/sekretær. Der det er medlemmer til det viser det seg svært betydningsfullt om en av representantene i styret er fra praktisk personale.

Tilbakemelding sendes Øyvind Brandt på ob@folkehogskole.no senest 20. mai d.å.(ny frist)

 


Med beste hilsen

Forbundsstyret

Øyvind Brandt                 Knut Simble
leder                               generalsekretær

Kalender